• Tirane, ofroj vend pune Analist / Programues DWH/BI

Tirane
Tipi
 1. me orar te plote
Fusha | Profili i punes
 1. Profesioni | Fusha?
Gjuha
Objektivat Paresore

Do te jete pergjegjes per planifikimin, analizen implementimin e zgjidhjeve BI, per te mbeshtetur objektivat strategjike te SGAL. Ne kete rol bashkevepron me personat nga departamentet Finance, Biznes, Retail, Marketing, DPO, etj., per te adresuar nevojat nepermjet zgjidhjeve BI. Me tej, analizon kerkesat e biznesit, cilesine e te dhenave, integrimin ne DataWareHouse (DWH), kupton nevojat per raporte apo informacione qe mbeshtesin procesin e vendimmarrjes dhe punon per zhvillimin e tyre.


Rolet Kyçe & pergjegjesite


 1. Komunikon me perdoruesit nga biznesi per te mbledhur kerkesat, ofron konsulence gjate procesit te analizes, qarteson dhe formalizon ne nje dokument produketet perfundimatare te projektit
 2. Merr pjese ne fazen e ndertimit, zhvillimit, dokumentimit dhe testimit te zgjidhjeve BI, raporteve, dashboard-eve, etj.
 3. Kupton mire aktivitetet bankare dhe identifikon “zona” ku mund te implentohen zgjidhje BI
 4. Merr pjese ne analizat dhe vleresimet e zgjidhjeve BI qe ofrojne kompanite jashte bankes dhe identifikon pikat e dobeta te propozimeve apo risqet potenciale.
 5. Propozon organizimin e te dhenave sipas principeve DWH dhe menyren e lidhjes dhe ngarkimit ne tyre nga sistemet burim
 6. Zhvillon raporte, dashboard-e, etj ne aplikimet qe banka perdor per kete qelliim
 7. Kupton nderveprimin ndermjet sistemeve te ndryshme te IT ne banke dhe kufizimet e tyre.
 8. Kupton dhe vepron bazuar ne kerkesat ligjore dhe rregullat e brendshme qe aplikohen per te dhenat bankare.
 9. Kryen detyra te tjera pervec te ngarkuarave, ne rast se kerkohet


Aftesite e kerkuara

 • Eksperience e provuar si Analist /Programues ne relational database systems (e.g. Oracle, SQL Server, , etc.),
 • Eksperience ne te pakten nje ETL tool (SSIS preferohet)
 • Eksperiencene zhvillimin e Report/Dashboard dhe analizave multidimensionale ne aplikime si SAP BusinessObjects, Tableau, Power BI, Microsoft SSAS/SSRS ose te ngjashme
 • Eksperienca ne web based applications me nje ose disa nga teknologjite : ASP.NET, VB.net, C#, .Net Web services , Javascript, etj. do te konsiderohet pozitive
 • Aftesi shume te mira komunikimi
 • Te jete i afte te bashkepunoje me ekipin aktualisht te angazhuar ne DW, reporting , Operacionet e IT etj.
 • Te jete fleksibel ne per kohen e angazhimit ne detyra te caktuara lidhur kryesisht me projekte te rendesishme


Edukimi dhe Eksperienca

 • Diplome ne Shkence Kompjuterike, Inxhineri apo disiplina te ngjashme
 • 3-5 vite experience ne analize kerkesash, programim, testim dhe pjesmarrje ne projekte
 • Eksperience bankare


Afati i fundit për pranimin e aplikimeve: 13 Maj 2018.
Vetem kandidatet qe plotesojne kushtet do te kontaktohen.
Të interesuarit të aplikojne ne faqen zyrtare te Internetit te Bankes Societe Generale Albania: www.societegenerale.al
ose te aksesojne linkun https://www.societegenerale.al/al/karriera/vende-vakante/
 


Apply
Back
Top