• Tirane, ftese per oferte Perkthim dokumentari

FTESË PËR OFERTË


Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare
Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane
E-mail: nccs.albania@gmail.com
Afati i dorëzimit të ofertës: 23.10 2023

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare eshte ne vazhdim te zbatimit te projektit me teme “Mbi te drejtat dhe shendetin seksual dhe riprodhues per personat me aftesi te kufizuar.”
Nje dokumentar eshte prodhuar nga NCCS ne lidhje me kete teme.
NCCS kërkon të perktheje me titra ne gjuhen angleze kete dokumentar qe zgjat 25’ .

Per kete aresye do te zhvilloje proceduren e prokurimit per perkthimin si me poshte:
Specifikimet teknike:

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare do të zhvillojë procedurën e prokurimit per perkthim


NrPershkrimi KohezgjatjaKosto perkthimi pa TVSH
1Dokumentari “Eshte koha”
Gjendet ne Youtube. Linku: https://www.youtube.com/watch?v=wr_-9nbe1gA&t=1247s
25’Kushtet për pjesëmarrje:
Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 23 Tetor 2023 ora 17.00, në adresën e e-mailit: nccs.albania@gmail.com

Specifikime të përgjithshme teknike:


Ofrimi i këtij shërbimi kërkohet për periudhën deri 10 Dhjetor 2023.
Kushte të përgjithshme:

  1. Subjektet duhet të jenë të regjistruar dhe licensuar rregullisht me objekt veprimtarie shërbimet e kërkuara;
  2. Dorëzimi i ofertës do të bëhet vetëm nëpërmjet email në adresën e organizatës nccs.albania@gmail.com brenda datës 23 Tetor 2023 ora 17.00 .
Nuk pranohen ofertat dorazi.

  1. Pagesa e subjektit kryhet me transfertë bankare pas marrjes së shërbimit dhe lëshimit të faturës përkatëse.

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit te kontaktit. Gjithashtu ofertuesit, krahas Ofertës financiare të plotësuar, e cila duhet të jetë në ALL dhe TVSH të përfshihet në kosto/çmim, duhet të paraqesin edhe këto dokumenta:

  1. Licencën për ushtrimin e aktivitetit / Ekstraktin e QKB te marre deri nje dite para postimit te ofertes;
  2. Ofertën financiare për produktin sipas tabelës më sipër.
  3. Numrin e llogarisë bankare.

Operatori që ofron shërbimin me çmimin më të ulët dhe në përputhje me specifikimet teknike sipas ftesës, do të njoftohet për të nënshkruar kontratën.

Autoriteti Kontraktor
Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare
 


Contact
Back
Top