• Tirane, ftese per oferte Kancelari

FTESË PËR OFERTË


Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare
Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane
E-mail: nccs.albania@gmail.com
Afati i dorëzimit të ofertës: 30.09.2023
Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare eshte duke zbatuar disa projekte , qe financohen nga donator te ndryshem. Në kuadër të zbatimit të këtyre projekteve është e nevojshme blerja e zerit kancelarive .

Kushtet për pjesëmarrje:
Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 30.09.2023 ora 17.00, në adresën e e-mailit: nccs.albania@gmail.com
Specifikimet teknike:

Për këtë projekt, Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare do të zhvillojë procedurën e prokurimit për produktet sipas përshkrimeve në tabelen e mëposhtme:

NrPershkrimi i mallitNjësiaCmime/Njesi
1Letër A4pako
2Qese A4pako
3Zarfa format A4 cope
4Dosje me mekanizma 4cmcopë
5Kapse dokumentashcope
6Skoccope
7Stilolaps i thjeshtë blucopë
8Leter flipchartcope
9Lapsacope
10Korrektorcope
11Gomacope

Specifikime të përgjithshme teknike:

Ofrimi i këtij shërbimi kërkohet për periudhën deri 15 Tetor 2023.

Kushte të përgjithshme:
  1. Subjektet duhet të jenë të regjistruar dhe licensuar rregullisht me objekt veprimtarie shërbimet e kërkuara;
  1. Dorëzimi i ofertës do të bëhet vetëm nëpërmjet email në adresën e organizatës nccs.albania@gmail.com brenda datës 30.09. 2023 ora 17.00 .
Nuk pranohen ofertat dorazi.
  1. Pagesa e subjektit kryhet me transfertë bankare pas marrjes së shërbimit dhe lëshimit të faturës përkatëse.
Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit te kontaktit. Gjithashtu ofertuesit, krahas Ofertës financiare të plotësuar, e cila duhet të jetë në ALL dhe TVSH të përfshihet në kosto/çmim, duhet të paraqesin edhe këto dokumenta:
  1. Licencën për ushtrimin e aktivitetit / Ekstraktin e QKB te marre deri nje dite para postimit te ofertes;
  2. Ofertën financiare për produktin sipas tabelës më sipër.
  3. Numrin e llogarisë bankare.
Operatori që ofron shërbimin me çmimin më të ulët dhe në përputhje me specifikimet teknike sipas ftesës, do të njoftohet për të nënshkruar kontratën.

Autoriteti Kontraktor
Qendra Kombëtare për Shërbime
 


Contact
Back
Top