• Kerkese per oferte Blerje Karburant

Date 27.11.2023​
Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “ITB Blerje Karburant, Gazoil Eurodiesel ULSD 10 me tollon Elektronik” Ref:M02-23 për organizatën jo-qeveritare “Shërbimet Shqiptare për Refugjatë dhe Migrantë”.

Rreth RMSA:
Shërbimet Shqiptare për Refugjatë dhe Migrantë (RMSA) është një organizatë lokale jo- qeveritare, jo-fetare dhe jo-fitimprurëse e cila ofron shërbime ne mbështetjen e refugjatëve, migrantëve, azilkërkuesve duke i siguruar nevojat bazë strehim, ushqim, veshmbathje, ndihmë mjekësore, këshillim psiko-social, këshillim ligjor, asistencë dhe mbrojtje ligjore për raste të veçanta.
RMSA në vendim-marrjen e saj është e pavarur nga qeveria, institucionet në varësi të qeverisë, shoqata, grupime ose parti politike, fetare, biznesi etj. por është dhe mund të jetë anëtare e rrjeteve e organizatave të tjera që punojnë në fushën e azilit brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Nga subjektet kerkohen keto dokumenta:


 1. Leje tregtimi ose liçencë per tregtim karburantesh të llojit III/A (Gazoil, Diesel) të vlefshme.
 2. Fletë Analize lëshuar nga ISHTI, për karburant Gazoil Eurodiezel D1
 3. Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.
 4. Vertetim qe sub jekti nuk ka detyrime(e-albania)
 5. Foto te niptit
 6. Te disponojne karta elektronike dhe te jete e vlefshme ne te gjitha pikat.
 7. Një List të pikave të karburanteve që shërbejnë me karte elektronike në gjithë Teritorin e Republikës të Shqiperisë.
 8. Referenca për shërbim të ngjashëm me institucione të tjera (Emri Institucionit dhe Kohëzgjatja e kontratës) ANEKS 5.
 9. RMSA Code of Cunduct ANEKS 3
 10. RMSA Vendor Registration ANEKS 4
 11. List Çmimesh të karburantit gjat 6 muajve te fundit ANEKS 6
 12. Referouni te Aneks 2: Specifikimet teknike

Ofertat duhet të dorëzohen vetëm me zarf të mbyllur pranë zyrës së R.M.S.A. deri në Datën 06 Dhjetor 2023 dhe ora 14:00 në adresën:
Sheshi “Karl Topia”, Godina “Trema Engineering 2”, kati 3, ap. 6, Tiranë - Tel: +355 445 10 132
e-mail procurement@rmsa.al


Shtyrje afati
Ofertat duhet të dorëzohen vetëm me zarf të mbyllur pranë zyrës së R.M.S.A. deri në Datën 11 Dhjetor 2023 dhe ora 14:00 në adresën:​
Sheshi “Karl Topia”, Godina “Trema Engineering 2”, kati 3, ap. 6, Tiranë - Tel: +355 445 10 132
e-mail
 

Attachments

 • ITB -Blerje Karburanti (Ref 2023...docx
  91.5 KB · Views: 4
 • ANEKS 6 - ÇMIMET E KARBURANTIT 6 MUJORI FUNDIT 2023...xlsx
  14.1 KB · Views: 2
 • Aneks 4 Forma e regjistrimit të Subjekteve (4).pdf
  146.6 KB · Views: 3
 • Aneks 3-RMSA Supplier Code of Conduct 2023...docx
  19.9 KB · Views: 3
 • ANEKS 1 oferta financiare 2023...xlsx
  9.3 KB · Views: 4


Contact WhatsApp
Back
Top