• Head of Audit

EPPC Albania kërkon një Head of Audit.

Drejtuesi i Auditit do të jetë përgjegjës për planifikimin dhe ekzekutimin e auditimeve të pasqyrave financiare dhe proceseve të tjera kritike të biznesit, identifikimin e rreziqeve dhe dobësive të kontrollit dhe ofrimin e rekomandimeve për përmirësimin e kontrolleve të brendshme dhe efikasitetin operacional.
Kandidati ideal duhet të ketë një përvojë të gjerë në auditim dhe kontabilitet, aftësi të jashtëzakonshme analitike dhe komunikuese dhe të jetë i aftë të punojë në mënyrë autonome dhe në bashkëpunim me një ekip.


Përgjegjësitë Kryesore:


 1. Planifikon dhe ekzekuton pasqyrat financiare dhe auditimet operacionale, duke përfshirë vlerësimet e rrezikut, shtrirjen dhe procedurat e testimit;
 2. Identifikon dhe vlerëson rreziqet kryesore dhe dobësitë e kontrollit dhe ofron rekomandime për të përmirësuar kontrollet e brendshme dhe efikasitetin operacional;
 3. Kryen intervista me palët kryesore të interesuara për të kuptuar proceset dhe kontrollet;
 4. Përgatit raporte të qarta, koncize dhe të sakta të auditimit;
 5. Zhvillon dhe ruan marrëdhënieve me palët e interesuara të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë auditorët e jashtëm dhe agjencitë rregullatore;
 6. Qëndron i përditësuar me ndryshimet në standardet dhe rregulloret e kontabilitetit dhe auditimit;
 7. Ndihmon me funksione të tjera të kontabilitetit dhe financës sipas nevojës;
 8. Vlerëson përputhshmërinë dhe analizon efektivitetin e procedurave komplekse dhe kontrolleve të brendshme;
 9. Përgatit, në kohën e duhur dhe në mënyrë efektive përmbledhjet e gjetjeve dhe raporteve të auditimit dhe i komunikon ato bashkë me rekomandimet përkatese tek Bordi Drejtues i kompanisë.


Kërkesat për këtë pozicion janë:Diplomë Universitare në Audit, Financë, Kontabilitet;

 • Eksperiencë e konsoliduar në auditim ose kontabilitet, me fokus në auditimet e pasqyrave financiare;
 • Njohuri të thelluara parimeve dhe praktikave të kontabilitetit dhe auditimit;
 • Aftësi shumë të mira të kuptimit të riskut, dhe kontrollit të përshtatshëm për kompaninë;
 • Njohuri të IFRS, GAAP dhe legjislacionit tatimor;
 • I/e orientuar ndaj detajeve,aftësi analitike, supervizuese dhe zgjidhje të problemeve;
 • Disponibilitet për të udhëtuar jashtë vendit;
 • Integritet i lartë dhe etikë profesionale.


Si të aplikoni:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj duke ndjekur linkun: https://aplikim.eppc.al

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.
 
Back
Top