Kryejme deklarimin e detyrimeve tatimore per bizneset me tvsh.
- Pergatisim librat e shitjes dhe te blerjes dhe deklarimin e tvsh,
- Pergatisim listepagesat e personelit, deklarimin e kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetsore.
- Pergatisim raportet tatimore ne fund te vitit.
Per me shume kontaktoni:

Email:
am.konsulence@yahoo.com