PDA

Trego pamjen e plotė tė : Korce, kerkoj nje vend pune si EKONOMISTkocervan1000
16.01.2022, 07:52
Kerkoj nje vend pune si EKONOMIST me kohe te plote ose te pjeseshme ne qytetin e Korces,
per BIZNESET E MESME E TE MEDHA me xhiro vjetore mbi 14.000.000 lek me TVSH dhe TATIM FITIMI si me poshte: 1.Mbajtja e kontabilitetit te firmes sipas SKK2 2.Pregatitja e PASQYRAVE FINANCIARE mujore e vjetore 3.Perpilimi i librave te blerjeve dhe shitjeve mujore dhe raportimi ne Degen e Tatim Taksave brenda dates 10 te muajit pasardhes. 4.Perpilimi i FDP se TVSH dhe kalimi ne Sistemin e tatim taksave brenda dates 14 te muajit pasardhes. 5.Pregatitja e listpagesave te punonjesve dhe kalimi ne sistemin e tatimeve brenda dates 20 te muajit pasardhes. 6.Mbajtja e llogarive te KLIENTEVE DHE FURNITOREVE . 7.Kalimi ne sistemin e tatimeve te Vendimit te Asamblese se Ortakeve per destinacionin e fitimit te vitit 2021 brenda dates 31.07.2022. 8.Kalimin e bilancit kontabel te vitit 2021 ne QKB nepermjet portalit E Albania brenda dates 31.07.2022.Mos kalimi ne afatin e percaktuar penalizohet me gjobe 15.000 lek. Gjithashtu ju rikujtojme per plotesimin e deklarates DIVA (Deklarates individuale vjetore te te ardhurave) brenda dt.30.06.2022 per individet rezidente dhe jorezidente me te ardhura vjetore 2 milion leke e lart,si dhe individet qe realizojne te ardhura me pak se 2 milion lek ne vit,por qe jane te punesuar ne me shume se 1 punedhenes,pavaresisht te ardhurave.Mosplotesimi dhe deklarimi ne kohe i deklarates ka sanksione. Eksperienca ime ne finance kontabilitet eshte mbi 15 vjecare.

Ofroj per bashkepunim kete numer telefoni : 0694760475 / whatsap 0694760475/signal 0694760475/