• Tirane, ofroj Kurse Private Kompjuteri Fizik dhe Online mjaft efikas!-Very effective Computer Private Courses Physically and Online!

Tirane
Programi i Kursit Formim Baze ne Kompjuter Kurse Private Kompjuteri “Aftësitë në Office” ose Bazat Kompjuterike: Fizik dhe Online! Computer Private Courses “Office Skills” or Office Fundamentals: Physically and Online!

Mësuese me experiencë 20 vjeçare, në shkollë cilësore amerikane ndërkombëtare në Tiranë në lëndën e teknologjisë së kompjuterit dhe në organizata të tjera ndërkombëtare dhe të huaja në Tiranë dhe zotëron disa çertifikime ndërkombëtare në Microsoft Office 2010 edhe Microsoft Office 2016, e specializuar dhe e trajnuar në një nga universitet më të mira në Amerikë, intensivisht, në praktikë dhe në mënyrë të thelluar në:

1. në shumë disiplina kyçe të programeve të kompjuterit,

2. mjetet e teknologjisë,
3. kërkimet në internet dhe shfrytëzimi i internetit,
4. mënyrat se si mund të gjendet një informacion më i zgjeruar dhe origjina e tij,
5. webfaqet me burime të specialiteteve të ndryshme,
6. teste pregatitore dhe burime edukative,
7. bibliotekat online...etj


....dhe risitë më të fundit në teknologji dhe web, dhe nxitjes së krijimtarisë, në nivel vështirësie të avancuar dhe të asimilueshëm, por që mund të përshtatet sipas nivelit të kursit dhe nxënësit. Ofroj kurse private kompjuteri formim bazë në 5 programe-Office Skills–Aftësitë kompjuterike në paketën Office: Typing(shtypje me dhjetë gishta), Word 2019, Excel 2019, Powerpoint 2019, Outlook 2019 dhe Mail & Internet, për të gjitha grupmoshat, që kanë vështirësi, apo që duan të zhvillojnë aftësitë e tyre në kompjuter, në ndihmesë të profesionit apo shkollës së tyre dhe të kenë sukses. Nxënësit do të pajisen me libër ndihmës të pregatitur nga mësuesja.Mësimi mund të zhvillohet edhe në Anglisht për nxënësit që i bëjnë mësimet në këtë gjuhë.

Kurset i ofroj me certifikate te njohur nga Ministria e Arsimit dhe e Punës të regjistruar dhe të liçencuar me të gjitha parametrat nga Qendra Adapt Kurse & Trajnime Prokreative në Tiranë.

Me respekt,
Mësuesja Orkida Muça

Të interesuarit të kontaktojnë në: 0692240603 ose të dërgojnë email në [COLOR=#000000]orkida.muca@gmail.com[/COLOR].
Adresa: 50 m mbi Shkollën e Baletit, në rrugën "Mihal Grameno", te Market Viva, Tiranë.

Me respekt,

Mësuesja,
Orkida Muça


==============================================
Orkida Muça
Basic Computer Formation Instructor/Trainer
ADAPT Pro-Creative Professional Courses & Training
prane AKZ CREATIVE STUDIO
50 m mbi Shkollën e Baletit
Rruga "Mihal Grameno"te Market VivaTirana/AlbaniaTel: +355 4 450 40 84 Mob: +355 69 22 40 603
Email: [COLOR=#000000][B]orkida.muca@gmail.com[/B][/COLOR],[COLOR=#000000][B]orkidam@hotmail.com[/B][/COLOR]
Web: www.orkidamuca.com
===============================================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Computer Private Courses: Physically and Online

A specialized and trained teacher in one of the best universities of America and holds several international certifications in Microsoft Office 2007 and 2010, with an experience of 20 years and presently as a computer technology teacher, for several years in a quality international school, and other international foreign organizations in Tirana, intensively, practically and in in-depth, in:

1. many key disciplines of the computer programs,

2. technology tools,
3. internet usage and internet researches,
4. different ways how a wider range information and its original source can be found,
5. webpages and academic resources,
6. preparatory tests for students and educational resources,

7. online libraries,
...etc

.....and the latest innovations in technology and web, fostering of creativity, at an advanced level of difficulty, that is absorbable, but can be adapted to any course and student level. I offer private courses in computer formation including 5 programs-Office Skills-Computer Skills in the Office Package: Typing(typing with ten fingers), Word, Excel, Powerpoint, Outlook and Mail & Internet, for all age groups. Students will learn with a textbook prepared by the teacher. Courses are offered with a recognized certificate recognized from Ministry of Education and Labour issued by Adapt Kurse & Trajnime Prokreative Educational Research Centre in Tirana, Albania.

Respectfully,

Teacher Orkida Muça

Those interested should contact at: 0692240603 or send an email at [COLOR=#000000][B]orkida.muca@gmail.com[/B][/COLOR].

Address: At the Ballet School, 50 m on the right of BKT, rruga "Mihal Grameno", Market Viva, Tirana.
==============================================
Orkida Muça
Basic Computer Formation Instructor/Trainer
ADAPT Pro-Creative Professional Courses & Training
prane AKZ CREATIVE STUDIO
50 m mbi Shkollën e Baletit
Rruga "Mihal Grameno" te Market Viva
Tirana/Albania
Tel: +355 4 450 40 84
Mob: +355 69 22 40 603
Email: [COLOR=#000000][B]orkida.muca@gmail.com[/B][/COLOR],[COLOR=#000000][B]orkidam@hotmail.com[/B][/COLOR]
Web: www.orkidamuca.com

===============================================
 


Contact WhatsApp
Back
Top