• Tirane, ofroj Kurs Privat Excel i Avancuar 2019 Fizik dhe Online mjaft efikas! - Very Effective Advanced Excel 2019 Privat Course Physically and Onli

Kurs Privat Excel 2019 i Avancuar Fizik dhe Online
Advanced Excel 2019 Private Course Physical and Online


Ofroj ofertën ekonomike për nivelin më të lartë të KURSIT EXCEL I AVANCUAR, 13 seanca 1.5 orëshe, individualisht 170 mijë të vjetra, dhe në grupe deri në 15 veta me 10 mijë te vjetra për seancë për person, 13 seanca me nga 1.5 orë për seancë. Unë dhe Qendra ime "Adapt Kurse & Trajnime Prokreative" në Tiranë me të cilën bashkëpunoj që nga viti 2017 kemi realizuar bashkëpunime shumë të suksesshme për trajnimin të cilin ua kemi ofruar si individëve ashtu disa kompanive të mëdha shumë të njohura në Shqipëri, si farmaci Ditë-Natë në disa zyra të saj, BKT, OSSCE, Aekont, etj. Trajnimi synon jo vetëm të aftësojë por të ezaurojë të kuptuarin dhe zbatimin llogjik dhe praktik të koncepteve, modeleve, dhe rasteve që aplikon. Orkida është një instruktore dhe trajnuese me eksperiencë të gjatë 20 vjeçare në fushën e IT, e trajnuar në universitete amerikane me resurset më cilësore në botë të edukimit të lartë për Excelin e Avancuar të Financës dhe Manaxhimit. Në programin e plotë zhvillohen praktika me shembuj të avancuar financiar nga fusha e ekonomisë ku përfshihen referencat absolute dhe relative në shembuj financiar, llojet e gabimeve dhe troubleshoot i tyre, formula dhe të gjitha funksionet më të përdorura dhe të avancuara, kombinimi ekuacional i funksioneve të ndryshme të avancuara statistikore, matematikore, funksionet e kushteve me disa kritere, funksione e kërkimit dhe referimit, të datës, kombinime funksionesh në nested functions te kushteve, dates, tekstit, etj, renditje dhe filtrime me disa nivele, tabelat pivot dhe paraqitja e tyre në pamje të ndryshme të raportimit të të dhënave, grafikë pivot dhe grafikë të avancuar të llojeve të ndryshme për realizimin e praktikave të bizneseve, puna me disa fleta pune, formatime të avancuara të databazave, krijimin i grupeve dhe nëntotaleve, krjimi i një databaze dinamike për gjetjen dhe llogaritjen e shpejtë të të dhënave, kushtëzimet e qelizave, kontrollimi i fomulave, gjetja dhe rregullimi i gabimeve në të dhënat e librit të punës, fushat strukturore, funksioni i Nëntotalit dhe teknika të avancuara të analizimit dhe të menduarit kritik. Certifikimi lëshohet nga Qendra Adapt Kurse & Trajnime Prokreative në Tiranë dhe njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me të gjitha parametrat. Trajnimi do të zhvillohet me projektor. Shiko më poshtë detajet e kursit. Mësimi mund të zhvillohet edhe në Anglisht për studentët që i bëjnë mësimet në këtë gjuhë. ertifikate te njohur nga Ministria e Financave të regjistruar dhe të liçencuar me të gjitha parametrat . Ambjentet e zhvillimit të kursit janë shumë komode dhe kursi zhvillohet me prozhektor.Detajet e kursit


Mësuese me experiencë të gjatë në shkollë cilësore amerikane ndërkombëtare në Tiranë në lëndën e teknologjisë së kompjuterit dhe në organizata të tjera ndërkombëtare dhe të huaja në Tiranë dhe zotëron disa çertifikime ndërkombëtare në Microsoft Excel të Avancuar, e specializuar dhe e trajnuar në universitetet më të mira në Amerikë: në Universitetin Shtetëror të Worcester dhe Universitetin Shtetëror të Boise-it në USA, intensivisht, në praktikë dhe në mënyrë të thelluar në:

1. Teknologjine e kompjuterit,
2. Excel i nivelit te larte dhe lidhja e tij me programe te tjera te paketes Microsoft Office,
3. Matematike e lartë,

...dhe risitë më të fundit në programin Microsoft Excel 2019, në nivel vështirësie të avancuar dhe të asimilueshëm, por që mund të përshtatet sipas nivelit të kursit dhe nxënësit për të gjitha grupmoshat, dhe për llogaritarët, ekonomistët, financierët etj. që duan të perfeksiohen dhe të fitojnë aftësi të shkëlqyera të një niveli të lartë në Excelin e Avancuar ku do të vihen në praktikë të menduarit kritik dhe zgjidhja e problemeve,
me ushtrimet dhe leksione të avancuara universitare të programit lëndor 'Excel për Financë dhe Manaxhim' të plotë Universitetit Shtetëror Worcester në Amerikë, me shembuj konkretë financiarë, të marra nga puna ne fushën e ekonomisë, tabela gjithpërfshirëse, për praktikimin e formulave, një gamë të gjerë funksionesh të avancuara matematikorë, statistikorë SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, AVERAGEIF AVERAGE IFS, funksionet e kërkimit dhe referencës VLOOKUP; HLOOKUP; XLOOK, funksionet e kushteve(if statements) të thjeshtë dhe kompleksë si Funksionet IF të ndërfutur dhe funksionet IF në kombinim me funksionet llogjike AND dhe OR, Tabelat dhe Grafikët Pivot, grafikë të avancuar për realizimin e praktikave të bizneseve, përpunimin dhe validimin e të dhënave Data Validation, llojet e gabimeve(Error Troubleshooting), auditimi i formulave dhe gjetja dhe korrigjimi i gabimeve me anë të mjeteve të revizionit me Formula Auditing si psh mjetet Evaluate Formula të Vlerësimit të Formulës dhe Error Checking(Kontrollimin e gabimeve), funksionet e tekstit si psh. funksionet e thjeshta ne kombinim me funksione më të vështira si SEARCH dhe SUBSTITUTE, funksionet e datës, subtotalet, etj. në ndihmesë të profesionit apo shkollës së tyre dhe të kenë sukses. Të trajnuarit do të kenë në mbështetje të trajnimit një libër ndihmës "Excel i Avancuar 2019" të përgatitur nga trajnuesja.


Me respekt,

Mësuesja Orkida Muça

Të interesuarit të kontaktojnë në: 0692240603 ose të dërgojnë email në
orkida.muca@gmail.com


Adresa: 50 m mbi Shkollën e Baletit, në rrugën "Mihal Grameno", te Market Viva, Tiranë.
==============================================
Orkida Muça
Advanced Excel Trainer

ADAPT Pro-Creative Professional Courses & Training
prane
AKZ CREATIVE STUDIO

50 m mbi Shkollën e Baletit
Rruga "Mihal Grameno"te Market Viva

Tirana/Albania
Tel: +355 4 450 40 84
Mob: +355 69 22 40 603
Email: orkida.muca@gmail.com, orkidam@hotmail.com

Web: www.orkidamuca.com
===============================================

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Advanced Excel 2019 Private Course (Online-with Anydesk)Physical and Online

A specialized and trained teacher in one of the best universities of America and holds several international certifications in Microsoft Office 2007 and 2010, with an experience of 12 years and presently as a computer technology teacher, for several years in a quality international school, and other international foreign organizations in Tirana, intensively, practically and in in-depth, in:1. Computer Technology,2. Advanced Excel, and its connection with other programs of the Microsoft Office package,3. Advanced Math,... and the latest innovations on Microsoft Excel program, at an advanced level of difficulty, that is absorbable, but adaptable to any course and student level for all age groups and for accountants, economists, which need to master and acquire an excellent high order of skills of Advanced Microsoft Excel 2016 and put into practice critical thinking, and problem solving with concrete financial examples obtained from the work on the field of economics: extensive tables to practicing formulas, an array of advanced mathematical, statistical, lookup and reference functions, simple and complex if statements, types of errors and how to troubleshoot them, data processing, data validation, l formula auditing, finding and correcting errors with auditing tools, text functions, date functions, pivot tables, advanced graphs, groups and subtotals, etc. to facilitating their job or their schooling and becoming successful. Students will learn with an "Advanced Excel 2016" textbook written by the teacher. Courses are offered with a recognized certificate issued from the Ministry of Education issued from Ministry of Education and Labor from Adapt Kurse & Trajnime Prokreative Educational Research Center in Tirana, Albania.

Respectfully,

Teacher
Orkida Muça

Those interested should contact at: 0692240603 or send an email at
[COLOR=#000000][B]orkida.muca@gmail.com[/B][/COLOR].

Address: At the Ballet School, 50 m on the right of BKT, rruga "Mihal Grameno", Market Viva,Tirana.


==============================================
Orkida Muça
Advanced Excel Trainer

ADAPT Pro-Creative Professional Courses & Training
prane
AKZ CREATIVE STUDIO
50 m mbi Shkollën e Baletit
Rruga "Mihal Grameno"
te Market Viva

Tirana/Albania
Tel: +355 4 450 40 84 Mob: +355 69 22 40 603
Email:
[COLOR=#000000][B]orkida.muca@gmail.com[/B][/COLOR],[COLOR=#000000][B]orkidam@hotmail.com[/B][/COLOR]
Web: www.orkidamuca.com

===============================================
 


Contact WhatsApp
Back
Top