• Inxhinier Zbatimi per Infrastrukture Rrugore

Inxhineri i zbatimit ka si detyre funksionale organizimin dhe mbikqyrjen e zbatimit te punimeve civile te ndertimit te projektit (objektit) ne perputhje me projektin, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet, grafikun e miratuar deri ne fazen e dorezimit te objektit.

DETYRAT KRYESORE:
 • Shqyrton vlefshmerine e dokumentacionit tekniko-ligjor te objektit sipas nje liste te miratuar;
 • Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike te objektit qe do te ndertohet dhe ben verejtjet perkatese kur konstaton mangesi dhe parregullesi;
 • Zbaton plan organizimin e punimeve, harton planet ditore, javore dhe mujore dhe paraqet tek eproret për diskutim apo miratim;
 • Zbaton te gjithe metodologjine e ndertimit si dhe jep rekomandimet e nevojshme per opsionet me te mira Menaxherit per realizimin e grafikut te punimeve;
 • Mban pergjegjesi per zbatimin e punimeve ne perputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet;
 • Merr pjese ne te gjitha matjet qe kryhen per volumet dhe mban proces verbale perkatese;
 • Zbaton grafikun e punimeve ne perputhje me afatet e percaktuara ne kontratat e zbatimit te punimeve;
 • Ben ndjekjen dhe monitorimin e punes sipas nenkontraktoreve, grupeve te punes apo individeve qe punojne ne objekt;
 • Ploteson cdo dite ditarin e punimeve dhe Librin e kantjerit dhe ja paraqet eproreve kur i kerkohet;
 • Harton ne menyre te vazhdueshme librezen e masave per punimet qe kryhen;
 • Ploteson ne vazhdimesi dokumentacionin tekniko-ligjor gjate fazave te ndertimit deri ne perfundim te projektit;
 • Ndjek dhe mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper;
 • Kerkon qe te gjitha materialet qe vijne ne objekt te jene te shoqeruara me certifikata origjine dhe cilesie konform specifikimeve teknike;
 • Merr pjese ne kryerjen e analizave dhe provave te materialeve ne laboratore dhe atyre qe behen ne kantjer;
 • Propozon zgjidhjen e problemeve teknike dhe i diskuton me eproret perkates ne kantier.
KRITERET KRYESORE:
 • Edukimi: Të ketë përfunduar Fakultetin e Inxhinierise Ndertimit
 • Gjuhe te huaja: Njohuri te gjuhes Angleze
 • Njohuri kompjuterike: Autocad, Msc Office.
 • Eksperienca e kerkuar: Min 5 vjet eksperience ne infrastrukture rrugore
 • Njohuri te tjera: Patente e klasit B
 • Te jete i gatshem te punoje jashte Tirane

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur qe te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit careers@gener2.al ose te plotesojne formularin e aplikimit ne faqen zyrtare www.gener2.al ne seksionin “apliko online”.
Afati i fundit i aplikimit eshte data 25 Shkurt 2024, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.
* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 të vendosur nga Parlamenti i Shqipërisë mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale
 


Apply WhatsApp
Back
Top