• Durres, ofroj vend pune CRM Junior, Dega Durres

Objektivat KyceTe realizoje objektivat dhe targetat e parashikuara nga Banka.

Objektivat e Riskut Operacional

 1. Te kujdeset qe cdo tranaksion i regjistruar dhe cdo produkt i shitur nga CRM duhet te jete ne perputhje me procedurat e bankes te cilat normojne veprimtarine e saj.

Pergjegjesite KYC dhe AML

 1. Eshte pergjegjes per cilesine e te dhenave te klientit ne zbatim te parimit Njihni Klientin Tuaj;
 2. Zbaton me perpikmeri procedurat/instruksionet e brendshme mbi Parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financimit te Terrorizmit ;
Rolet & Pergjegjesite Kryesore

 1. Te perfaqesoje imazhin e Bankes Societe Generale Albania, si pike kontakti midis klientit dhe bankes.
 2. Te menaxhoje marredheniet e bankes me klientet ne fushen e produkteve te kredive, depozitave, llogarive rrjedhese, trasfertave, kartave te kreditit dhe debitit, SMS dhe E-banking dhe cdo produkt tjeter te ri te hedhur ne treg nga banka.
 3. Te mireprese çdo klient qe tregon interes per kredite duke e sqaruar e ndihmuar.
 4. Te grumbulloje dhe verifikoje informacionin rreth vertetesise se dokumentacionit te paraqitur nga klienti.
 5. Te beje vleresimin e situates ekonomike dhe financiare te aktivitetit te klientit.
 6. Te jape mendimin e tij te pavarur, ne formen e nje analize te shkruar bazuar ne manualin e Kreditit, per dhenien ose jo te huase.
 7. Te ndjeke, menaxhoje dhe te jete pergjegjes per kthimin e kredive brenda afatit.
 8. Te kujdeset per nenshkrimin e marreveshjeve te pagave.
 9. Te jete pergjegjes per ruajtjen dhe mirembajtjen e dosjes se kredise dhe te ruaje sekretin e cfaredo informacioni qe zoterojne per banken dhe klientet.

Kualifikime te Nevojshme

 • Diplomë e shkollës së lartë, dega Ekonomik ose fusha te tjera te lidhura me te.
 • Te pakten 1 (nje) vit eksperiencë pune në dhenien e kredive ne sistemin bankar.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze


Afati i fundit për pranimin e aplikimeve: 6 Shkurt 2018.
Vetem kandidatet qe plotesojne kushtet do te kontaktohen.
Të interesuarit të aplikojne ne faqen zyrtare te Internetit te Bankes Societe Generale Albania: www.societegenerale.al
ose te aksesojne linkun https://www.societegenerale.al/al/karriera/vende-vakante/
 


Apply
Back
Top