Sherbime Finciare per Bizneset e Vogla Me dhe Pa TVSH per te ndjekur zhvillimin e aktivitetit tuaj ne cdo hap te veprimtarise se tij ne perputhje me Legjislacionin Tatimor Shqipetar:

● Hapje Nipti brenda 24oresh!
●Mbyllje Nipti
●Pergatitjen e librave te shitjes dhe blerjes si dhe deklarimin e tyre prane tatimeve.
●TVSH
● Listepagesa/Sigurime Shoqerore dhe Shendetsore
●Heqje / Shtim Puntoresh
● Tatim Burim
● Prerjen e faturave te fiskalizuara
●Taksat Vendore
●Cdo lloj aplikimi ne QKB dhe Tatime
●Plan Biznesi
●Plan Investimi
●Konsulence e vazhdueshme financiare
● Sherbime te tjera ne lidhje me biznesin si psh.( Kontratat e punes,vertetime pagash,aplikime per kredi biznesi,suporte ne programe financiare si Financ5,Alpha Web ,Devpos,Faturo.al etj

Cel. : 0683866282

WhatsApp