Unioni Amaro-Drom

Website
https://amarodrom.al
Emri i Subjektit
Unioni për Zhvillimin dhe Integrimin e Minoritetit
Rubrika | fusha e aktivitetit
Shoqata | OJF | NGO
Specifikat/Specializimi
Unioni për Zhvillimin dhe Integrimin e Minoritetit Rom në Shqipëri “Amaro-Drom” u krijua më 4 Mars 1996 me vendim të gjykatës së Tiranës, Nr 1513 dhe gëzon statusin e organizatës jo qeveritare, jo politike, jo fitimprurëse. Eshtë një organizatë me antarësi dhe vepron nga niveli lokal, në atë kombëtar dhe ndërkombëtar.

Misioni:
Mbrojtja e identitetit dhe të drejtave të komunitetit Rom;
Rritja e nivelit të edukimit dhe arsimimit në komunitetin Rom;
Përmirësimi i kushteve social-ekonomike;
Integrimi i komunitetit, kryesisht gjenerata e re në shoqërinë maxhoritare.

Vizioni:
Zhvillim i qëndrueshëm dhe integrim i komunitetit Rom përkrah shoqërisë shqiptare përmes mbrojtjes së identitetit Rom.
Shteti
Shqipëri
Qyteti
Tiranë
Adresa
Rr. Sulejman Pasha
Back
Top