• Objektivat Paresore


Impakt te drejtperdrejte ne permiresimet e te gjitha aspekteve te produkteve ekzistuese te kredise, duke kontribuar ne rritjen e volumeve;
Dhenia e ideve per zhvillim produktesh te reja dhe menaxhim i plote i procesit te hedhjes se tyre ne treg; Identifikimi i faktoreve qe ndikojne ne realizimin e objektivave te kredidhenies dhe dhe propozimin e hapave konkrete per permiresime te vazhdueshme;
Reailzimi brenda afateve i te gjitha detyrave dhe perfshirje aktive ne prokjete te ndryshme te bankes te lidhura me sektorin e produkteve;

 • Rolet Kyēe & pergjegjesite 1. Zhvillimi dhe mirembajtja e te gjitha produkteve te kredise per segmentet e klienteve individe ne perputhje me nevojat e tyre dhe objektivat e bankes.
 2. Pergatit raporte ne baza te rregullta kohore per ecurine e portofolit te kredive dhe nxjerr konkluzionet e nevojshme.
 3. Grumbullon informacion nga deget mbi mbarevajtjen e kredidhenies dhe jep ide per permiresime te metejshme te produkteve.
 4. Merr pjese ne projekte qe lidhen me zhvillimin e produkteve te reja dhe implementimin e tyre.
 5. Pergatit materialet e trajnimeve dhe trajnon rrjetin e degeve per produktet e reja te kredise ose ndryshimet ne produktet ekzistuese.
 6. Mban informacion te perditesuar per tregun dhe konkurentet dhe nxjerr konkluzionet e nevojshme.
 7. Mbeshtetje e vazhdueshme e rrjetit te degeve me cdo lloj informacioni apo raportimi te kerkuar prej tyre.
 8. Analize dhe implementim i ndryshimeve ne legjislacione dhe rregulore qe impaktojne produktet apo transparencen e informacionit
 9. Raportim prane rregullatorit, me frekuenca te rregullta apo ne baze te kerkesave specifike
 10. Pergjegjes dhe per ecurine e produkteve te tjera te lidhura me kredite si psh sigurimet.
 11. Monitorim, menaxhim dhe raportim per aktivitetin e ndermjetesimit ne sigurime me palet e treta, me autoritetet mbikqyrese dhe me rrjetin e degeve
 12. Komunikim dhe bashkepunim me palet e treta ne baze te marreveshjeve apo kontratave te firmosura
 13. Shkrimi dhe perditesimi i procedurave dhe proceseve te produkteve qe menaxhohen ne portofol
 14. Pergjegjes per projekte te ndryshme te lidhura me produktet e kredise por edhe me produkte te tjera retail, sipas nevojave te biznesit apo kerkesave te supervisorit • Pergjegjesite KYC dhe AML


N/A


 • Aftesite e kerkuara 1. Arsimi: Diplome universitare, preferohet Ekonomik
 2. Eksperienca: Te kete eksperience bankare 5 vjecare. Preferohet eksperienca ne fushen bankingur retail dhe/ose produktet e kredise. Eksperience dhe aftesi ne sektorin e Sigurimeve perben avantazh
 3. Puna ne grup: Te kete deshiren per te punuar me departamente te tjera/pale te treta dhe i/e orientuar drejt punes ne grup.
 4. Pavarsia ne pune: Te jete i/e vetemotivuar dhe energjik duke kerkuar mbikqyrje minimale nga eprori
 5. Gjuhe te huaja: Njohuri shume te mira te gjuhes angleze dhe e afte te komunikoje ne arsyetim dhen e mbrojtje te qendrimit ne gjuhen angleze.
 6. Aftesi te tjera: Aftesi te mira analitike dhe interpretuese te rezultateve dhe statistikave te ndryshme; I/E vendosur, i gatshem per te pranuar sfida te reja dhe per t’i implementuar ato me perkushtim dhe entuziazem te dukshem; I/E hapur ndaj ndryshimeve qe mund te ndodhin.
 7. Aftesi te shkelqyera ne paketen Office sidomos ne Databazen Excel dhe PP, si per prezantime ashtu edhe per perpunim te tyre.Afati i fundit i aplikimeve: 30 Janar 2020
Vetem kandidatet qe plotesojne kushtet do te kontaktohen.
Te interesuarit te aplikojne ne faqen zyrtare te Internetit te Bankes OTP Albania: https://otpbank.al/
ose te aksesojne linkun:
https://otpbank.al/pozicione-vakante...he-investimit/