Ofrohet vend pune “ Analist Kredie/ Senior Loan Officer “


“ CAPITAL INVEST “ SHA , shoqeri shqiptare me seli ne Tirane, e licensuar nga Banka e Shqiperise me LICENSEN NR. 19, Date 04.08.2010 “ PER SUBJEKT FINANCIAR JOBANKE “ per te ushtruar veprimtarine si Institucion Financiar i Mikrokredise , eshte ne procesin e rekrutimit dhe perzgjedhies se kanditatures se pershtatshme per pozicionin e “ Analistit te Kredise/Senior Loan Officer “, per filialin e saj ne rrethet Durres, Fier dhe ne Kamez te rrethit Tirane..


Kandidati/e duhet te plotesoje keto kritere:

1. Te kete perfunduar studimet e larta ne Fakultetin Ekonomik me note mesatare
mbi 8 –te. Perbejne avantazh sfera Finance- Banke , si dhe kualifikimet pasuniversitare ne po keto dege.
2. Te kete pervoje jo me pak se 3 vjet pune ne sistemin Bankar apo ne institucione financiare Mikrokredie.
3. Te kete aftesi, deshire dhe ambicie per pune studimore , analizuese , hulumtuese dhe operative ne vend , prane klientit.
Perbejne avantazh Referencat e leshuara ne emer te tij nga punedhenes te mepareshem apo persona me tituj Akademik.
4. Te jete i komunikueshem, i afte te punoje ne grup , te perballoje punen ne presion dhe te respektoje e reflektoje etike dhe kulture te larte ne perputhje me rregulloret e institucionit dhe kerkesat e vendit te punes.
5. Te zoteroje ne nivel shume mire, me shkrim dhe ne te folur Gjuhen Angleze Perben avatazh njohja apo zoterimi edhe i ndonje gjuhe tjeter.
6. Te kete njohuri shume te mira kompjuterike.
7. Te jete nen moshen 40 vjec.

8. Te jete me banim prane vendit te punes.

Kandidatet e interesuar jane te lutur te paraqesin CV-te e tyre, shoqeruar mundesisht edhe me nje leter prezantuese, dhe dergojne brenda dates 10.06.2011 me poste elektronike ne adresen : capitalinvestsha@yahoo.com
ose me Fax. ne numrin : +355 4 2363003

Per sqarime me te hollesishme mund te kontaktoni me Cel. 0682006290

__________________________________________________ _________________

Tel. : 2234947

Cel. : 0682006290
+Apliko