ATIS sh.p.k (http://atis.al/) is looking for a full-time UX/UI Designer.


ATIS sh.p.k is a dynamic software house located in Tirana, Pristina & Skopje. We are looking forward to hire ambitious people who are talented and want to grow their skills professionally according to the latest trends of web-design.


Minimum requirements:


• Portfolio with various art projects
• UI/UX design experience of modern websites
• Language: English
• Creative and passionate about design and art
• Related education background: graphic design, architecture, fine arts etc
• Good interpersonal and communication skillsJob responsibilities


• Complete technical aspects related to Graphic Design and meet required quality of the job.


We offer:


• Competitive salary.
• Pleasant working environment.


Please send us an email with your CV and cover letter to careers@atis.al

Albanian Telecommunication Information Services SHPK ( ATIS SHPK) deshiron te vere ne vemendjen e kandidateve te interesuar per punesim se cdo informacion qe do te paraqesin lidhur me shprehjen e interesit te tyre per sa me siper, do te trajtohet me nje nivel sigurie te stadarteve me te larta per ruajtjen dhe perpunimin e te ketyre te dhenave ne perputhje te plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" i ndryshuar dhe aktet nenligjore te nxjerra ne zbatim te tij. Gjithashtu, me dhenien e ketij informacioni, kandidati i interesuar deklaron dhe jep miratimin e tij per procesimin dhe ruajtjen e metejshem te te dhenave personale te tij nga ana e ATIS SHPK per perdorim te brendshem te kompanise dhe per qellimin per te cilin ai ka deklaruar vullnetarisht keto te dhena. Kandidati ka te drejte te kerkoj ne cdo kohe shtimin, heqjen, bllokimin apo korrigjimin e te dhenave te tij sipas te drejtave dhe detyrimeve te parashikuar ne aktet ligjore. Me dergimin e CV nga ana juaj, shoqeria ATIS SHPK prezumon qe ju keni marr njoftim dhe keni dhene pelqimin tuaj per sa me siper.


+Apliko