PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Tiranė Ftese per Oferte me fondin limit prej 1 920.000Tendera
11.11.2005, 13:58
Republika e Shqiperise
Korporate Energjetike ShqiptareFTESE PER OFERTE

(TENDER I HAPUR – SHERBIME)HEC Fierze me proceduren " Tender i Hapur ", me fondin limit prej 1 920000(nje milion e nenteqind e njezetmije) leke,vene ne dispozicion nga KESH sh.a kerkon oferta per "Sherbimin e ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit te HEC Fierze per vitin 2005-2006".

Kerkohet qe sherbimi te kryhet ne godinat e magazinave te Hidrocentralit te Fierzes.
Ofertuesit e interesuar mund te inspektojne Dokumentet e tenderit ne zyren e Repartit te Drejtimit prane HEC Fierze.
Nje kopje e plote e dokumenteve te Tenderit mund te blihet nga kandidatet e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 500(peseqind) leke.
Ofertat duhet te dergohen tek HEC Fierze,Zyra e Repartit te Drejtimit.
Afati i fundit per dorezimin eshte data 28.11.2005 ora 09.00.Ofertat e dorezuara pas ketij afati do te refuzohen.
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumente ligjore dhe administrative origjinale ose kopje te noterizuara,si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne Dokumentet e Tenderit.
Sigurimi i Ofertes ne shumen 40 000(dyzetemije) leke duhet te dorezohet se bashkume oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne Dokumentat e Tenderit.
Kontraktuesi eshte i perjashtuar nga prokurimi i mallrave, sherbimeve ose ndertimeve qe mund te pasojne, si rezultat i,ose ne lidje me, kete kontrate.
Asnje oferte nuk do te perjashtohet nga pjesmarrja ne proceduren e prokurimit ne baze te shtetesise.
Ofertat do te hapen ne oren 09.00 te dates 28.11.2005 ne Zyren e Mirembajtjes.
Perfaqesues te ofretuesve ane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave.