PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Tiranė shpallje Ftese per oferte nga ERT me fondin limit 160 mije EUROTendera
08.10.2005, 11:06
lloji i njoftimit. : shpallje

Shteti............: AL,

Qyteti............: Tiranė


REPUBLIKA E SHQIPERISE

ENTI RREGULLATOR I TELEKOMUNIKACIONEVE
FTESA PER OFERTE


Enti Rregullator i Telekomunikacioneve (ERT) me fondin limit prej 160,000 EURO, nga fondet e veta, kerkon oferta per realizimin e procedures se prokurimit “Tender i hapur Nderkombetar” per furnizimin me sherbimin:

“PROGRAM PER MANAXHIMIN E SPEKTRIT TE RADIO FREKUENCAVE”


Kerkohet qe Sherbime te dorezohen ne adrese te Enti Rregullator i Telekomunikacioneve Tirane, Shqiperi.
Ofertuesit e interesuar mund te inspektojne dokumentat e tenderit ne zyren e Sekretarise se E.R.T.-s me adrese: Rruga “Reshit Collaku” Nr. 48, Tirane, Shqiperi. Tel +3554259571, fax 003554259106, cdo dite nga e Hena ne te Premte ora 08.00-16:00
Nje kopje e plote e dokumenteve te tenderit mund te blihet nga kandidatet e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar zyren se E.R.T-s e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 100 EURO. Dokumentat e Tenderit mund te dergohen tek i ineteresuari me poste, kundrejt nje pagesete pakthyeshme prej 150 EURO.
Ofertat duhet te prane Enti Rregullator i Telekomunikacioneve , adrese: Rruga “Reshit Collaku” Nr. 48, Tirane, Shqiperi
Afati i fundit i dorezimit te ofertave eshte data 14.11.2005 ora 10.00 (ora locale). Ofertat e dorezuara pas ketij afati do te refuzohen.
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative origjinale ose kopje te noterizuara si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen prej 6500 EURO duhet te dorezohet se bashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne Dokumentat e Tenderit.
Ofertat do te hapen me date 14.11.2005 ora 11.00 (ora lokale) ne zyrat e E.R.T
Perfaqesues te autorizuar me shkrim te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave.