PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Vlorė njoftim Ftese per Oferte nga Universiteti i VloresTendera
15.04.2006, 09:58
lloji i njoftimit. : njoftim

Shteti............: AL,

Qyteti............: Vlorė

UNIVERSITETI I VLORES


FTESE PER TENDER

Universiteti Ismail Qemali, Vlore me proceduren Tender i Hapur, me fondin limit prej 1,600,000 Leke(njemilion e gjashteqindmije), vene ne dispozicion nga Buxheti Shtetit dhe te ardhurat, kerkon oferta per

"Blerje shtypshkrime"

Kerkohen qe mallrat te dorezohen tek: Universiteti Ismail Qemali, Vlore
Kandidatet e interesuar mund te inspektojne dokumentat e tenderit ne zyren e Zyra e kancelares,kati III.
Nje kopje e plote e dokumentave te tenderit mund te blihet nga ofertuesit e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 2000 Leke(dymije).
Ofertat duhet te dergohen tek Universiteti Ismail Qemali, Vlore
Afati i fundit i paraqitjes se ofertave eshte date 17.04.2006, ora 12:00. Ofertat e paraqitura pas ketij afati do te refuzohen
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative, origjinale ose kopje te noterizuara, si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen prej 32000 leke(tridhjetedymije), duhet te dorezohet sebashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne dokumentat e tenderit.
Ofertat do te hapen date 17.04.2006, ora 12:00 ne zyren e Zyra e kancelares,kati III.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave