PDA

Trego pamjen e plotŽ tŽ : AL, KorÁŽ shpallje Ftese per tender nga Drejtori e Sherbimit Spitalor me vlere 3,500,000 lekeTendera
12.04.2006, 09:34
lloji i njoftimit. : shpallje

Shteti............: AL,

Qyteti............: KorÁŽ


Drejtoria e Sherbimit Spitalor,
KorÁe

FTESE PER OFERTE
Drejtoria e Sherbimit Spitalor, KorÁe me proceduren Tender i Hapur , me fondin limit prej 3,500,000 leke (tremilionepeseqindmije), vene ne dispozicion nga Buxheti Shtetit, kerkon oferta per

"Blerje karburant per automjetet"

Kerkohen qe mallrat te dorezohen tek: Drejtoria e Sherbimit Spitalor, KorÁe
Kandidatet e interesuar mund te inspektojne dokumentat e tenderit ne zyren e Zyra e Sekretarise.
Nje kopje e plote e dokumentave te tenderit mund te blihet nga ofertuesit e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 2000 Leke(dymije).
Ofertat duhet te dergohen tek Drejtoria e Sherbimit Spitalor, KorÁe, Adresa: Shetitorja Fan Noli Tel:08242755, Fax:08242755.
Afati i fundit i paraqitjes se ofertave eshte date 19.04.2006, ora 10:00. Ofertat e paraqitura pas ketij afati do te refuzohen
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative, origjinale ose kopje te noterizuara, si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen prej 175,000 leke (njeqind e shtatedhjetepesemije), duhet te dorezohet sebashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne dokumentat e tenderit.
Ofertat do te hapen date 19.04.2006, ora 10:00 ne zyren e Zyra e Sekretarise.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave