PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Fier Ftese per Tender nga Ministria e Shendetesise me vlere 5,000,000 Leke



Tendera
01.04.2006, 14:52
lloji i njoftimit. : shpallje

Shteti............: AL,

Qyteti............: Fier

Ministria e Shendetesise

Drejtoria e Spitalit Fier


FTESE PER OFERTE

Drejtoria e Spitalit Fier me proceduren Tender i Hapur, me fondin limit prej 5,000,000 Leke(pese milion), vene ne dispozicion nga Buxheti i Shtetit, kerkon oferta per:



“Blerje lende djegese per ngrohje per vitin 2006”

Kerkohet qe mallrat te dorezohen tek Drejtoria e Spitalit Fier
Kandidatet e interesuar mund te inspektojne dokumentat ne zyren Sekretarise ose te N/drejtorit ekonomik prane ketij institucioni.
Nje kopje e plote e dokumentave te tenderit mund te blihet nga ofertuesit e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 2000 Leke(dy mije).
Ofertat duhet te dergohen tek Drejtorine e Spitalit, Adresa: L. "1 Maj" Fier
Afati i fundit i paraqitjes se ofertave eshte date 21.04.2006, ora 10:00. Ofertat e paraqitura pas ketij afati do te refuzohen
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative, origjinale ose kopje te noterizuara, si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen prej 100,000 Leke(njeqind mije), duhet te dorezohet sebashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne dokumentat e tenderit.
Ofertat do te hapen date 21.04.2006, ora 10:00 ne zyren N/drejtorit ekonomik.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave