PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Durrės njoftim per tender nga Bordi i kullimit me vlere 1,500,000 lekeTendera
09.03.2006, 13:48
lloji i njoftimit. : njoftim

Shteti............: AL,

Qyteti............: Durrės

Bordi i Kullimit,

Durres


FTESE PER OFERTE

Bordi i Kullimit, Durres me proceduren Tender i Hapur, me fondin limit prej 1,500,000 leke(njemilionpeseqindmije), vene ne dispozicion nga fondet e veta, kerkon oferta per:


“Blerje rimorkiatori”


Kerkohen qe mallrat te dorezohen tek: Bordi i Kullimit, Durres
Kandidatet e interesuar mund te inspektojne dokumentat e tenderit ne zyren e Sekretarise.
Nje kopje e plote e dokumentave te tenderit mund te blihet nga ofertuesit e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 1000 Leke(njemije).
Ofertat duhet te dergohen tek Bordi i Kullimit, Durres, Adresa: Durres, Tel/Fax:.
Afati i fundit i paraqitjes se ofertave eshte date 21.3.2006, ora 10:00. Ofertat e paraqitura pas ketij afati do te refuzohen
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative, origjinale ose kopje te noterizuara, si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen prej 100000 Leke(njeqindmije), duhet te dorezohet sebashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne dokumentat e tenderit.
Ofertat do te hapen date 21.3.2006, ora 10:00 ne zyren e Sekretarise.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave