PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Sarandė njoftim ftese per tender nga Armo Sh.A me vlere 1,284,000 lekeTendera
06.03.2006, 14:38
lloji i njoftimit. : njoftim

Shteti............: AL,

Qyteti............: Sarandė

ARMO SHA


FTESE PER OFERTE

Sh.A. ARMO Fier me proceduren Tender i Hapur, me fondin limit prej 1,284,000 Leke(njemilion e dyqinde tetedhjetekatermije), vene ne dispozicion nga Fondet e veta, kerkon oferta per:

“Sherbimit te ruajtjes se objekteve te saj ne DSHK Sarande”

Kerkohet qe Sherbimet te kryhen ne: Sh.A. ARMO Fier
Kandidatet e interesuar mund te inspektojne dokumentat ne zyren e Armo, Fier.
Nje kopje e plote e dokumentave te tenderit mund te blihet nga ofertuesit e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 1000 Leke(nje mije).
Ofertat duhet te dergohen tek Sh.A. ARMO Fier, Adresa: L. "1 Maj" Fier, Tel:03423931, Fax:03423931.
Afati i fundit i paraqitjes se ofertave eshte date 23.3.2006, ora 11:00. Ofertat e paraqitura pas ketij afati do te refuzohen
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative, origjinale ose kopje te noterizuara, si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen prej 35,000 Leke(tridhjetepesemije), duhet te dorezohet sebashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne dokumentat e tenderit.
Ofertat do te hapen date 23.3.2006, ora 11:00 ne zyren e Armo, Fier.
Kontraktuesi eshte i perjashtuar nga prokurimi i mallrave,sherbimeve ose ndertimeve qe mund te pasojne,si rezultat i,ose ne lidhje me,kete kontrate.
Asnje oferte nuk do te perjashtohet nga pjesmarrja ne proceduren e prokurimit ne baze te shtetesise.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave