PDA

Trego pamjen e plotë të : AL, njoftim tenderi nga Bashkia Lezhe me fondin limit 12,680,000 lekeTendera
03.03.2006, 09:06
lloji i njoftimit. : njoftim
Shteti............: AL,
Qyteti............: Lezhë

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LEZHE

FTESE PER OFERTE

Bashkia Lezhe me proceduren Tender i Hapur, me fondin limit prej 12,680,000 Leke(dymbedhjetemilion e gjshteqindetetedhjetemije), vene ne dispozicion nga fondet e veta, kerkon oferta per:

“Sherbimin e pastrimit, grumbullimit dhe largimit te mbeturinave urbane te qytetit Lezhe”


Kerkohet qe Sherbimet te kryhen ne: Bashkia Lezhe
Kandidatet e interesuar mund te inspektojne dokumentat ne zyren e Zyra e progresit Ekonomik dhe Investimeve.
Nje kopje e plote e dokumentave te tenderit mund te blihet nga ofertuesit e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 1,0000 Leke(dhjetemije).
Ofertat duhet te dergohen tek Bashkia Lezhe, Adresa: L."Skenderbeg" Lezhe.
Afati i fundit i paraqitjes se ofertave eshte date 20/3/2006, ora 9:00. Ofertat e paraqitura pas ketij afati do te refuzohen
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative, origjinale ose kopje te noterizuara, si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen prej 380,000 Leke(treqind e tetedhjetemije), duhet te dorezohet sebashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne dokumentat e tenderit.
Ofertat do te hapen date 20/3/2006, ora 9:00 ne zyren e Zyra e progresit Ekonomik dhe Investimeve.
Kontraktuesi eshte i perjashtuar nga prokurimi i mallrave,sherbimeve ose ndertimeve qe mund te pasojne,si rezultat i,ose ne lidhje me,kete kontrate.
Asnje oferte nuk do te perjashtohet nga pjesmarrja ne proceduren e prokurimit ne baze te shtetesise.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave