PDA

Trego pamjen e plotë të : AL, Ulez-Shkopet shpallje ftese per oferte me fondin limit 4,224,000 lekeTendera
11.02.2006, 09:26
lloji i njoftimit. : shpallje

Shteti............: AL,

Qyteti............: Ulez

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE

NJESIA E PRODHIIMIT HEC - ULEZ


FTESA PER OFERTENjesia e prodhimit HEC - Ulez me fond limit prej 4.224.000 leke te vena ne dispozicion nga te ardhurta e KESH, kerkon oferta per realizimin e procedures se prokurimkit “Tender i hapur” me objekt:


“Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve te Njesise se Prodhimit Ulez ”


Kerkohet qe sherbimi te realizohet prane objektit..
Ofertuesit e interesuar mund te inspektojne dokumentat e tenderit ne zyren e drejtimit te njesise se prodhimit HEC Ulez-Shkopet..
Nje kopje e plote e dokumenteve te tenderit mund te blihet nga kandidatet e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 1.000 lekesh cdo dite.
Ofertat duhet te dergohen tek zyra e drejtimit te njesise se prodhimit HEC Ulez-Shkopet.
Afati i fundit i dorezimit te ofertave eshte data 20.02.2006 ora 11.00. Ofertat e dorezuara pas ketij afati do te refuzohen.
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative origjinale ose kopje te noterizuara si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen 126,735 leke duhet te dorezohet se bashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne Dokumentat e Tenderit.
Asnje oferte nuk do te pejashtohet nga pjesemarrja ne proceduren e prokurimit ne baze te shtetesise.
Ofertat do te hapen me date 20.02.2005 ne oren 11.00 ne zyren e drejtimit te njesise se prodhimit HEC Ulez-Shkopet.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave.