PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Tiranė shpallje ftese per oferte per blerje karburanti me vlere 12,600,000 lekeTendera
24.01.2006, 15:23
lloji i njoftimit. : shpallje

Shteti............: AL,

Qyteti............: Tiranė

REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E MJEDISIT PYJEVE DHE

ADMINISTRIMIT TE UJRAVEFTESA PER OFERTEMinistria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave me fondin limit prej 12.600.000 leke te ndare ne tre lote: Loti I, blerje gazoili me fondin limit 7.000.000 leke; Loti II, blerje gazoili Eurodiesel me fondin limit 2.600.000 leke dhe Lotin III, blerje benzoli me fondin limit 3.000.000 leke te vena ne dispozicion nga Buxheti i shtetit kerkon oferta per realizimin e procedures se prokurimkit “Tender i hapur” me objekt:

“BLEREJE KARBURANTI PER MINISTRINE E MJEDISIT PYJEVE DHE


ADMINISTRIMIT TE UJRAVE”


Kerkohet qe mallrat te dorezohen ne kushtet e percaktuara ne dokumentet e tenderit.
Ofertuesit e interesuar mund te inspektojne dokumentat e tenderit ne sallen e mbledhjeve te Ministrise se Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave, cdo dite nga ora 13:00-15:30.
Nje kopje e plote e dokumenteve te tenderit mund te blihet nga kandidatet e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 1.000 leke.
Ofertat duhet te dergohen tek Sekretaria e Ministrise se Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave, ne adresen Rr. e Durresit, Nr 27, Tirane.
Afati i fundit i dorezimit te ofertave eshte data 16.02.2006 ora 10.00. Ofertat e dorezuara pas ketij afati do te refuzohen.
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative origjinale ose kopje te noterizuara si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen 630,000 leke duhet te dorezohet se bashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne Dokumentat e Tenderit.
Asnje oferte nuk do te pejashtohet nga pjesemarrja ne proceduren e prokurimit ne baze te shtetesise.
Ofertat do te hapen me date 16.02.2005 ne oren 10.00 ne ne sallen e mbledhjeve te Ministrise se Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave.