PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Tiranė shpallje ftese per oferte nga Avokatura e Shtetit me vlere 4,000,000 lekeTendera
24.01.2006, 14:47
lloji i njoftimit. : shpallje

Shteti............: AL,

Qyteti............: Tiranė

REPUBLIKA E SHQIPERISE

AVOKATURA E SHTETIT


FTESA PER OFERTEAvokatura e Shtetit me fond limit prej 4.000.000 leke te vena ne dispozicion nga Buxheti i shtetit kerkon oferta per realizimin e procedures se prokurimkit “Tender i hapur” me objekt:

“BLEREJE KARBURANT ME TALLONA”


Kerkohet qe mallrat te dorezohen tek :Avokatura e Shtetit, Bulevardi “Deshmoret e Kombit”, prane Hotel Dajtit, Tirane.
Ofertuesit e interesuar mund te inspektojne dokumentat e tenderit ne zyren e secretarise se Institucionit.
Nje kopje e plote e dokumenteve te tenderit mund te blihet nga kandidatet e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 1.000 lekesh.
Ofertat duhet te dergohen tek Avokatura e Shtetit, Bulevardi “Deshmoret e Kombit”, prane Hotel Dajtit, Tirane tel: 272 370, fax: 253 544.
Afati i fundit i dorezimit te ofertave eshte data 14.02.2006 ora 10.00. Ofertat e dorezuara pas ketij afati do te refuzohen.
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative origjinale ose kopje te noterizuara si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen 80,000 leke duhet te dorezohet se bashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne Dokumentat e Tenderit.
Asnje oferte nuk do te pejashtohet nga pjesemarrja ne proceduren e prokurimit ne baze te shtetesise.
Ofertat do te hapen me date 14.02.2005 ne oren 10.00 ne zyren e Avokatures se Shtetit, Bulevardi “Deshmoret e Kombit”, prane Hotel Dajtit, Tirane.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave.