REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E FINANCAVE
NJOFTIME PUNE

1. SPECIALIST NE SEKTORIN E ANALIZAVE, POLITIKAVE DHE PROGRAMIMIT AFATMESEM BUXHETOR, NE DREJTORINE E ANALIZAVE DHE POLITIKAVE BUXHETORE NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE BUXHETIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lirE ne pozicion Specialist ne Sektorin e Analizave, Politikave dhe Programimit Afatmesem Buxhetor ,ne Drejtorine e Analizave dhe Politikave Buxhetore ne Drejtorine e Pergjithshme te Buxhetit, ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta universitare per Ekonomi
Perben avantazh eksperienca ne administraten publike
Te kene njohuri te mira ne gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin eshte ne kategorine IV-a (42621 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 28.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, te pakten dy letra rekomandimi, nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 01.12.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite Programin Buxhetor Afatmesem, Ligjin organik te buxhetit, legjislacionin per Banken e Shqiperise (materiale qe mund te merren prane Ministrise perkatese) Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”

.................................................. ........
2.SPECIALIST NE SEKTORIN E PERGATITJES SE BUXHETIT DHE PBA-SE , NE DREJTORINE E ANALIZAVE DHE POLITIKAVE BUXHETORE NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE BUXHETIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lirE ne pozicion Specialist ne Sektorin e Pergatitjes se Buxhetit dhe PBA-se ,ne Drejtorine e Analizave dhe Politikave Buxhetore ne Drejtorine e Pergjithshme te Buxhetit, ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta universitare per Ekonomi
Perben avantazh eksperienca ne administraten publike
Te kene njohuri te mira ne gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin eshte ne kategorine IV-a (42621 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 28.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, te pakten dy letra rekomandimi, nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 01.12.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite Programin Buxhetor Afatmesem, Ligjin organik te buxhetit, legjislacionin per Banken e Shqiperise (materiale qe mund te merren prane Ministrise perkatese) Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”
.................................................

3.PERGJEGJES SEKTORIN TE PERGATITJES SE BUXHETIT DHE PBA-SE , NE DREJTORINE E ANALIZAVE DHE POLITIKAVE BUXHETORE NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE BUXHETIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lirE ne pozicion Pergjegjes Sektorin te Pergatitjes se Buxhetit dhe PBA-se ,ne Drejtorine e Analizave dhe Politikave Buxhetore ne Drejtorine e Pergjithshme te Buxhetit, ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta universitare per Ekonomi
Te kete jo me pak se 3-vjet eksperience ne administraten publike
Te kene njohuri te mira ne gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin eshte ne kategorine III-a (69764 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 28.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, te pakten dy letra rekomandimi, nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 01.12.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite Programin Buxhetor Afatmesem, Ligjin organik te buxhetit, legjislacionin per Banken e Shqiperise (materiale qe mund te merren prane Ministrise perkatese) Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”
...............................................
4.SPECIALIST NE SEKTORIN E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TE INVESTIMEVE, DREJTORIA E MENAXHIMIT TE INVESTIMEVE PUBLIKE NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE BUXHETIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lire ne pozicionin Specialist, Sektori i Monitorimit dhe Raportimit te Investimeve, Drejtoria e Menaxhimit te Investimeve Publike ne Drejtorine e Pergjithshme te Buxhetit, ne Ministrine e Financave.

Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruara arsimin e larte per Ekonomi
Te kete njohuri te gjuhes angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicioni eshte ne kategorine IV-a (42621 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 28.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, te pakten dy letra rekomandimi, nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 01.12.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi Programin Buxhetor Afatmesem, Ligjin organik te buxhetit, legjislacionin per Banken e Shqiperise (materiale qe mund te merren prane Ministrise perkatese) Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”
.................................................
5.SPECIALIST NE SEKTORIN E ANALIZAVE DHE VLERESIMIT TE PROJEKTEVE TE INEVSTIMEVE, DREJTORIA E MENAXHIMIT TE INVESTIMEVE PUBLIKE NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE BUXHETIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lire ne pozicionin Specialist, Sektori i Analizave dhe Vleresimit te Projekteve te Investimeve, Drejtoria e Menaxhimit te Investimeve Publike ne Drejtorine e Pergjithshme te Buxhetit, ne Ministrine e Financave.

Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruara arsimin e larte per Ekonomi
Te kete njohuri te gjuhes angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicioni eshte ne kategorine IV-a (42621 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 28.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, te pakten dy letra rekomandimi, nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 01.12.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi Programin Buxhetor Afatmesem, Ligjin organik te buxhetit, legjislacionin per Banken e Shqiperise (materiale qe mund te merren prane Ministrise perkatese) Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”
.................................................. ...........
6.PERGJEGJES SEKTORI NE SEKTORIN E STATISTIKAVE DHE PARASHIKIMEVE MAKROEKONOMIKE NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE POLITIKAVE MAKROEKONOMIKE DHE FISKALE
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lire ne pozicionin Pergjegjes Sektori ne Sektorin e Statistikave dhe Parashikimeve Makroekonomike ne Drejtorine e Makroekonomise ne Drejtorine e Pergjithshme te Politikave Makroekonomike dhe Fiskale ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta universitare per Ekonomi
Perben avantazh eksperienca ne administraten publike
Te kete njohuri te gjuhes angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga e pozicionit eshte ne kategorine III - a (69764 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 28.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, te pakten dy letra rekomandimi, nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 01.12.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi situatat makroekonomike dhe fenomenet ekonomike-sociale te vendit, njohurite baze per instrumentat fiskal dhe buxhetor (Financat publike (teksti universitar) dhe legjislacioni fiskal), Legjislacionin doganor, ligjin organik te buxhetit, programin buxhetor afatmesem, ligjin per Banken e shqiperise, Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit ne ushtrimin e funksioneve publike”
......................................
7.PERGJEGJES SEKTORI NE SEKTORIN E ANALIZAVE NE DREJTORINE E MAKROEKONOMISE NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE POLITIKAVE MAKROEKONOMIKE DHE FISKALE
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lire ne pozicionin Pergjegjes Sektori ne Sektorin e Analizave ne Drejtorine e Makroekonomise ne Drejtorine e Pergjithshme te Politikave Makroekonomike dhe Fiskale ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta universitare per Ekonomi
Perben avantazh eksperienca ne administraten publike
Te kete njohuri te gjuhes angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga e pozicionit eshte ne kategorine III - a (69764 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 28.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, te pakten dy letra rekomandimi, nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 01.12.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi situatat makroekonomike dhe fenomenet ekonomike-sociale te vendit, njohurite baze per instrumentat fiskal dhe buxhetor (Financat publike (teksti universitar) dhe legjislacioni fiskal), Legjislacionin doganor, ligjin organik te buxhetit, programin buxhetor afatmesem, ligjin per Banken e shqiperise, Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit ne ushtrimin e funksioneve publike”
................................................
8. INSPEKTOR NE SEKTORIN E MBIKQYRJES DHE INVESTIGIMIT NE DREJTORE E AUDITIMIT, MBIKQYRJES DHE INVESTIGIMIT NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE AUDITIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 3 vende te lira ne pozicionet Inspektor ne Sektorin e Mbikqyrjes dhe Investigimit ne Drejtorine e Auditimit, Mbikqyrjes dhe Investigimit ne Drejtorine e Pergjithshme te Auditit ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta ne shkencat ekonomike dhe/ose juridike
Te kete jo me pak se 5 vjet eksperience pune ne sektorin publik
Te kete njohuri ne gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin : eshte ne kategorine III-b (53478 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 20.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, (te pakten tre letra rekomandimi (nga drejtues institucionesh apo profesore te fushes se ekonomise), nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 23.11.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi menaxhimin e fondeve publike, Kodi etik per auditet e brendshem, Manuali i Procedurave te Auditimit te Brendshem dhe te Kartes se Auditimit te Brendshem Publik (botuar ne fletoren zyrtare nr. 43 Qershor 2004), Legjislacionin e kontabilitetit, Ligjin 9009 dt. 13.02.2003 “Per Auditimin e Brendshem ne Sektorin Publik”, Kodin e Procedurave Administrative, Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”
.................................................. ........
9.PERGJEGJES NE SEKTORIN E MBIKQYRJES DHE INVESTIGIMIT NE DREJTORE E AUDITIMIT, MBIKQYRJES DHE INVESTIGIMIT NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE AUDITIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lire ne pozicionin Pergjegjes ne Sektoine e Mbikqyrjes dhe Investigimit ne Drejtorine e Auditimit, Mbikqyrjes dhe Investigimit ne Drejtorine e Pergjithshme te Auditit ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta ne shkencat ekonomike dhe/ose juridike
Te kete jo me pak se 5 vjet eksperience pune ne sektorin publik
Te kete njohuri ne gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin : eshte ne kategorine III-a (69764 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 20.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, (te pakten tre letra rekomandimi (nga drejtues institucionesh apo profesore te fushes se ekonomise), nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 23.11.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi menaxhimin e fondeve publike, Kodi etik per auditet e brendshem, Manuali i Procedurave te Auditimit te Brendshem dhe te Kartes se Auditimit te Brendshem Publik (botuar ne fletoren zyrtare nr. 43 Qershor 2004), Legjislacionin e kontabilitetit, Ligjin 9009 dt. 13.02.2003 “Per Auditimin e Brendshem ne Sektorin Publik”, Kodin e Procedurave Administrative, Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”
................................................
10. PERGJEGJES NE SEKTORIN E AUDITIMIT NE DREJTORE E AUDITIMIT, MBIKQYRJES DHE INVESTIGIMIT NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE AUDITIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lire ne pozicionin Pergjegjes ne Sektoine e Auditimit ne Drejtorine e Auditimit, Mbikqyrjes dhe Investigimit ne Drejtorine e Pergjithshme te Auditit ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta ne shkencat ekonomike dhe/ose juridike
Te kete jo me pak se 5 vjet eksperience pune ne sektorin publik
Te kete njohuri ne gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin : eshte ne kategorine III-a (69764 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 20.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, (te pakten tre letra rekomandimi (nga drejtues institucionesh apo profesore te fushes se ekonomise), nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 23.11.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi menaxhimin e fondeve publike, Kodi etik per auditet e brendshem, Manuali i Procedurave te Auditimit te Brendshem dhe te Kartes se Auditimit te Brendshem Publik (botuar ne fletoren zyrtare nr. 43 Qershor 2004), Legjislacionin e kontabilitetit, Ligjin 9009 dt. 13.02.2003 “Per Auditimin e Brendshem ne Sektorin Publik”, Kodin e Procedurave Administrative, Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”
.................................................. ........
11.DREJTOR I AUDITIMIT, MBIKQYRJES DHE INVESTIGIMIT NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE AUDITIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lire ne pozicionin Drejtor i Drejtorise se Auditimit, Mbikqyrjes dhe Investigimit ne Drejtorine e Pergjithshme te Auditit ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta ne shkencat ekonomike me note mesatare mbi 8, perbejne avantazh kualifikimet ne fushen profesionale nga autoritete te njohura vendase dhe te huaja, preferohen kandidatet me titull “Audit i Brendshem ne Sektorin e Publik” dhe “Ekspert Kontabel i Autorizuar”
Te kete jo me pak se 5 vjet eksperience pune ne sektorin publik
Te kete njohuri ne gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin : eshte ne kategorine II-b (90392 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 20.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, (te pakten tre letra rekomandimi (nga drejtues institucionesh apo profesore te fushes se ekonomise), nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 23.11.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi menaxhimin e fondeve publike, Kodi etik per auditet e brendshem, Manuali i Procedurave te Auditimit te Brendshem dhe te Kartes se Auditimit te Brendshem Publik (botuar ne fletoren zyrtare nr. 43 Qershor 2004), Legjislacionin e kontabilitetit, Ligjin 9009 dt. 13.02.2003 “Per Auditimin e Brendshem ne Sektorin Publik”, Kodin e Procedurave Administrative, Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”
...............................................
12.PERGJEGJES NE SEKTORIN E EDUKIMIT DHE KUALIFIKIMIT NE DREJTORINE E METODOLOGJISE, PERGJITHESIMIT DHE EDUKIMIT NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE AUDITIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lire ne pozicionin Pergjegjes ne Sektorin e Edukimit dhe Kualifikimit ne Drejtorine e Metodologjise, Pergjithesimit dhe Edukimit ne Drejtorine e Pergjithshme te Auditit ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta ne deget inxhinieri ellektronike & informatike dhe/ose shkencat ekonomike, note mesatare mbi 7, perbejne avantazh kualifikimet ne fushen profesionale, preferohen kandidatet me titull “Audit i Brendshem ne Sektorin e Publik”
Te kete njohuri ne gjuhen angleze
Te kete njohuri mjaft te mira lidhur me sistemin e teknologjise se informacionit dhe te rrjeteve
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin: eshte ne kategorine III-a (69764 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 20.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, (te pakten tre letra rekomandimi (nga drejtues institucionesh apo profesore te fushes se ekonomise), nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 23.11.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite njohurite mbi me te domosdoshme te rrjetit dhe mirembajtjes se programit, Operating Software: Microsoft Windows 2000 Server and Advance Server, Microsoft Windows 2000/XP professional/NT 4.0/95/98, Microsoft Windows 2003 Server, Database:Microsoft Access 2000, Microsoft SQL Server 2000, Oracle 9i, Development workbenches, languages, and tools: Visual Studio, .Net, Microsoft Frontpage 2000 or Macromedia Dreamweaver 4, Java, XML, HTML...., Productivity software & mail tools : Microsoft Office 2000/XP/2003 Professional, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Exchange 2000, Microsoft Outlook & Outlook express, Networks: TCP/IP, SNMP,
.................................................
13.INSPEKTOR NE SEKTORIN E EDUKIMIT DHE KUALIFIKIMIT NE DREJTORINE E METODOLOGJISE, PERGJITHESIMIT DHE EDUKIMIT NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE AUDITIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 2 vende te lira ne pozicionin Inspektor ne Sektorin e Edukimit dhe Kualifikimit ne Drejtorine e Metodologjise, Pergjithesimit dhe Edukimit ne Drejtorine e Pergjithshme te Auditit ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta ne shkencat ekonomike dhe/ose juridike, perbejne avantazh kualifikimet ne fushen profesionale nga autoritete te njohura vendase dhe te huaja, preferohen kandidatet me titull “Audit i Brendshem ne Sektorin e Publik” dhe “Ekspert Kontabel i Autorizuar”
Te kete jo me pak se 3 vjet eksperience pune ne sektorin publik
Te kete njohuri ne gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin : eshte ne kategorine III-b (53478 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 20.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, (te pakten tre letra rekomandimi (nga drejtues institucionesh apo profesore te fushes se ekonomise), nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 23.11.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi menaxhimin e fondeve publike, Kodi etik per auditet e brendshem, Manuali i Procedurave te Auditimit te Brendshem dhe te Kartes se Auditimit te Brendshem Publik (botuar ne fletoren zyrtare nr. 43 Qershor 2004), Legjislacionin e kontabilitetit, Ligjin 9009 dt. 13.02.2003 “Per Auditimin e Brendshem ne Sektorin Publik”, Kodin e Procedurave Administrative, Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”
.................................................. ............
14.DREJTOR I PERGJITHSHEM NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE PARANDALIMIT TE PASTRIMIT TE PARAVE
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lire ne pozicionin Drejtor i Pergjithshem ne Drejtorine e Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar arsimin e larte
Te kene jo me pak se 4-vjet eksperience pune, perben avantazh eksperienca ne Administraten Publike
Te zoteroje gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe menaxhuese

Paga e pozicionit eshte ne kategorine II-a (102366 + 186 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 28.11.2006 ne Kutine Postare me Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, te pakten nje leter rekomandimi, nje numer telefoni dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit)
KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.

Pas verifikimit paraprak, me date 01.12.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite te pergjithshme mbi:- mbi gjuhen angleze, legjislacionin per parandalimin dhe pastrimin e parave, ligji nr. 9258 dt. 15.07.2004 “Per Masat kunder financimit te terrorizmit”, ligji nr. 9284 dt. 30.09.2004 “Per parandalimin e goditjen e krimit te organizuar” (materiale qe mund te merren prane Ministrise se Financave ose ne www.minfin.gov.al), mbi Kushtetuten, Kodin penal, kodin e procedures penale dhe kodin e procedures administrative , Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Per rregullat e Etikes ne Administraten Publike”, dhe ne vecanti: - Kandidateve do tu kerkohet nje vizion mbi organizimin dhe menaxhimin e drejtorise
.................................................. ...
15.INSPEKTOR NESEKTORINE E METODOLOGJISE, PERGJITHSHESIMIT DHE STATISTIKES NE DREJTORINE E METODOLOGJISE, PERGJITHESIMIT DHE EDUKIMIT NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE AUDITIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 4 vende te lira ne pozicionin Inspektor ne Sektorin e Metodologjise, Pergjithesimit dhe Statistikes ne Drejtorine e Metodologjise, Pergjithesimit dhe Edukimit ne Drejtorine e Pergjithshme te Auditit ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta ne shkencat ekonomike dhe/ose juridike, perbejne avantazh kualifikimet ne fushen profesionale nga autoritete te njohura vendase dhe te huaja, preferohen kandidatet me titull “Audit i Brendshem ne Sektorin e Publik” dhe “Ekspert Kontabel i Autorizuar”
Te kete jo me pak se 3 vjet eksperience pune ne sektorin publik
Te kete njohuri ne gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin : eshte ne kategorine III-b (53478 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 20.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, (te pakten tre letra rekomandimi (nga drejtues institucionesh apo profesore te fushes se ekonomise), nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 23.11.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi menaxhimin e fondeve publike, Kodi etik per auditet e brendshem, Manuali i Procedurave te Auditimit te Brendshem dhe te Kartes se Auditimit te Brendshem Publik (botuar ne fletoren zyrtare nr. 43 Qershor 2004), Legjislacionin e kontabilitetit, Ligjin 9009 dt. 13.02.2003 “Per Auditimin e Brendshem ne Sektorin Publik”, Kodin e Procedurave Administrative, Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”
.................................................. ...
16.DREJTOR I METODOLOGJISE, PERGJITHESIMIT DHE EDUKIMIT NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE AUDITIT
Ne zbatim te ligjit Nr.8549, date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”, Departamenti i Administrates Publike shpall konkurimin per 1 vend te lire ne pozicionin Drejtor i Drejtorise se Metodologjise, Pergjithesimit dhe Edukimit ne Drejtorine e Pergjithshme te Auditit ne Ministrine e Financave.
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e pergjithshme per pranimin ne Sherbimin Civil ne perputhje me nenin 12 te ligjit nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
Te kete mbaruar studimet e larta ne shkencat ekonomike dhe/ose juridike note mesatare mbi 8, perbejne avantazh kualifikimet ne fushen profesionale nga autoritete te njohura vendase dhe te huaja, preferohen kandidatet me titull “Audit i Brendshem ne Sektorin e Publik” dhe “Ekspert Kontabel i Autorizuar”
Te kete jo me pak se 5 vjet eksperience pune ne profesion nga te cilat 3 vjet ne sistemin e auditimit dhe kontrollit
Te kete njohuri ne gjuhen angleze
Te perdore programet baze te punes ne kompjuter
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Paga per pozicionin : eshte ne kategorine II-b (90392 + 201 leke per cdo vit vjetersi)

Paraqitja e dokumenteve:
Kandidati duhet te paraqese brenda dates 20.11.2006 ne Kutine Postare Nr.1751 te Departamentit te Administrates Publike, prane Keshillit te Ministrave keto dokumenta: kerkesen per Aplikim, CV-ne, fotokopje te diplomes dhe librezes se notave, te librezes se punes, certifikateve te kualifikimit, deshmive te gjuheve te huaja dhe kompjuterit, vertetimin e gjendjes gjyqesore, (te pakten tre letra rekomandimi (nga drejtues institucionesh apo profesore te fushes se ekonomise), nje numer telefoni per tu kontaktuar si dhe adresen e plote te vendqendrimit. (Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit).

KONKURIMI eshte i hapur per nepunesit civil te te njejtes klase me procedurat e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre, nese vendi nuk plotesohet nga keta kandidate, konkurimi zhvillohet me kanditatet jashte Administrates Publike, sipas procedurave te sherbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me date 23.11.2006 ne seline e Ministrise se Financave do te shpallet lista e konkurenteve, qe do te vazhdojne me tej konkurimin si dhe data kur do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje. Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi menaxhimin e fondeve publike, Kodi etik per auditet e brendshem, Manuali i Procedurave te Auditimit te Brendshem dhe te Kartes se Auditimit te Brendshem Publik (botuar ne fletoren zyrtare nr. 43 Qershor 2004), Legjislacionin e kontabilitetit, Ligjin 9009 dt. 13.02.2003 “Per Auditimin e Brendshem ne Sektorin Publik”, Kodin e Procedurave Administrative, Ligji 9131 dt. 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administrate Publike”, Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te ne ushtrimin e funksioneve publike”