Tiranė – Munich 80 Euro

Tiranė – Stuttgart 80 Euro

T️iranė – Karlsruhe 100 Euro

Tiranė – Frankfurt 100 Euro

Tiranė – Cologne 100 Euro

Tiranė – Dusseldorf 100 Euro

Tiranė – Dortmund 100 Euro

Tiranė – Hanover 120 Euro

Tiranė – Hamburg 120 Euro

Tiranė – Lugano 140 Euro

Tiranė – Luzern 140 Euro

Tiranė – Zurich 140 Euro

Tiranė – Basel 140 Euro

Tiranė – Mulhouse 140 Euro

Tiranė – Colmar 140 Euro

Tiranė – Strasburg 140 Euro