Per te gjitha bizneset e vogela me TVSH ofroj sherbim per mbajtjen e dokumentacionit si dhe deklarimet ne sistemin e tatimeve:

Deklarime Liber blerje dhe Shitje, Deklarimi i Sigurimeve, deklarimi i punonjesve te rinje dhe largimi i tyre, tatimi ne burim, deklarata e tatim fitimit, deklarata e TVSH dhe dhe cdo deklarate tjeter.

Mbajtje te Inventarit per qellime tatimore ( si dhe inventar te brendshem )

Mbajtje e dokumentacionit per zyren e punes.

Pergatitja e bilancit vjetore.

Sherbim korrekt dhe cmime te favorshme.

Tel: 069 60 60 386