Shoqeria "PROCUREMENT PARTNERS" ofron:

1. Asisitence ne pergatitjen e dokumentave standarte te tenderit
2. Pergatitja e ankesave per kriteret e dokumentave standarte te tenderit
3. Mbledhje dokumentacioni per pjesemarrje ne tender
4. Pergatitja e dosjeve per pjesemarrje ne tender
5. Pergatitja e ankesave ne autoritetet kontraktore per skualifikimet ne tender
6. Pergatitja e dosjes per lidhjen e kontrates me autoritetet kontraktore
7. Pergatitja e kontratave me autoritetet kontraktore
8. Pergatitja e ankesave per ne Komisionin e Prokurimeve Publike-KPP
9. Pergatitja dhe ndjekja e ceshtjeve ne gjykatat e te gjitha shkalleve
10.Takime te ndryshme etj;

"PROCUREMENT PARTNERS- Best procurement partners in Albania

Cel. : 0674953064
Email:anarenci123@gmail.com