Si te jemi te fitues ne fushen e prokurimeve ?

http://www.sk94.al/sq/2017/05/09/pro...ik-dhe-privat/

PROKURIMI NE SEKTORIN PUBLIK


 • Kuadri ligjor/nenligjor i perditesuar ne fushen e prokurimeve publike
 • Pergatitja e dokumentacionit ( dosjes )per pjesemarrje ne tender
 • Njohuri mbi funksionimin e sistemit online te prokurimeve publike
 • Ankimimi administrativ, afatet dhe etapat
 • Praktike per realizimin e procesit te plote te pjesemarrjes ne tender
 • Evidentimi i mangesive dhe pyetjet nga operatoret ekonomik


PROKURIMI NE SEKTORIN PRIVAT


 • Parimet kryesore te prokurimit
 • Procure to Pay (P2P), procesi i porosise
 • Burimet e informacionit per furnitoret
 • Elementet kyc, teknikat per te siguruar, cmim, cilesi, sasi ne kohen dhe vendin e duhur
 • Matrica e vleresimit te tenderit
 • Procesi i manaxhimit te kontrates
 • Krijimi i nje marredhenie efektive, transparente dhe negocimi si art i komunikimit me grupet e interesit
 • Raste studimore


Trajneret tane, eksperte te mirefillte do t'ju percjellin eksperiencen si operatore ekonomik, autoritet kontraktor, hartues te TOR per tendera me objekte te ndryshme.

Per me shume informacion kontaktoni
info@sk94.al
info@adviser.al
0692074495