Keni nje biznes dhe doni te jeni ne rregull me marrdheniet me shtetin , me permbushjen e detyrimeve ndaj Drejtorise se Tatimeve apo me sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore? Ofrojme per ju:
(Per te gjitha llojet e bizneseve te interesuara qofte biznes i vogel,i mesem, i madh ofrojme sherbimet e meposhtme ).


- Informacion dhe konsulence mbi legjislacionin tatimore ose fiskale ne varėsi tė aktivitetit tė ushtruar dhe njoftim per ndryshimet e legjislacionit
(ne raste kur ndryshon ne menyre qe te shmangni penalitetet )
-Deklarim elektronik te tatimeve
-Deklarim online te sigurimeve shoqerore dhe shendetsore, largimet dhe shtimet nga puna te punonjesve tuaj listepagesat e pagave,tatimin ne burim ,
libra blerje dhe shitje ,tatimit mbi fitimin,bilancit vjetor etj.
-Konsulence ne lidhje me tatim taksat
-Njoftim paraprak per detyrimet qe ju keni ndaj shtetit ne menyre qe te shmangni penalitetet dhe gjobat
- Mbajtjen kontabilitetit dhe regjistrimet e nevojshme.
-Hartim pasqyrash financiare periodike dhe ne fund te periudhes kontabel
-Rregullim te mardhenieve me shtetin.
-Informacion mbi Dokumentacionin e plote pėr punonjesit sipas ligjit perkates dhe deklarimet ne zyrat e punes etj.
-Informacione te tjera te natyres ekonomike sipas aktivitetit te ushtruar.


Kontakt

ekonomioffice1@gmail.com
fb (Ekonomi Finance)