Disponoj Ēertifikaten e Kompetencave Profesionale te Transportit Rrugor Ē.K.P
1.per transport brenda vendit te udhetarve
2.per transport jasht vendit te udhetarve
3.per transport brenda vendit te mallrave
4.per transport jasht vendit te mallrave


Cel. : +355694244124