Nga data 16.01.2019-18. 01.2019 trajnimi "Perditesim Legjislacionit Fiskal & Apelim Tatimor" do te trajtoje:

1. Perditesimet e legjislaciot fiskal per vitin 2019

2. Ligji Nr.9920 date 19.05.2008 " Per procedurat tatimore ", “ Apelimi Tatimor “
Ndryshimi I perfaqesimit per personat fizike nga perfaqesimi I personave juridike.
Objekti i ankimit te nje tatimpaguesi , tre kerkesat qe duhet te permbushe Ankimi, shkallet. Ankimi administrative/ ne gjykaten administrative. Rastet e kundershtimit drejtperdrejt ne gjykate. Kerkesat formale te ankimit administrativ dhe vlefshmeria e depozitimit me shkrim, afatet, detyrimi per te paguar, garancite, kamamtvonesat, barra e proves. Refuzimi i ankimit. Kerkesat formale te nje akti administrative menyra e detyrueshme e njoftimit. ( posta elektronike ?)Ē'ndodh kur zbulohen fakte qe e konsiderojne te pamjaftueshem detyrimin tatimor te apeluar.E drejta e apelimit te vendimit te drejtorise se apelimit tatimor ne gjykate afatet.

3. Ligj Nr.92/2014 "Per tatimin mbi vlerėn e shtuar "

4. Per tre dite ora 17:00-20:00 do trajtohen ndryshimet e fundit, si dhe ēėshtje te ndryshme nga aktivitetet e pjesemarresve.
Audience profesionistesh me trajnere eksperte te njohur te ligjeve/akteve nenligjore te fushes.

Per detaje jeni te mirepritur te na kontaktoni:

email: info@sk94.al
Tel. : 04242969
Cel. : 0692074495