JU OFROJME:

A. Plotesimin e deklaratave tatimore online (Shitje / Blerje / TVSH / Sigurime / TAP) ne perputhje me rregullat dhe afatet e DPT-se .
Raportim Periodik i Librave Te Shitjes&Blerjes
Raportim Periodik i Listepagesave te Sigurimeve Shoqerore&Shendetesore
Raportim Periodik i Formularit te Deklarimit dhe Pageses se TVSH-se
Raportim Periodik i Formularit te Deklarimit dhe Pageses se Sigurimeve
Raportim Periodik i Formularit te Deklarimit dhe Pageses se Tatimit ne
burim
Raportim i te gjitha llojeve te taksave kombetare dhe lokale per biznesin e
madh dhe te vogel

B. Mbajtjen e llogarive te biznesit tuaj dhe librave e kontabilitetit, bazuar ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit (Kontabiliteti i informatizuar).
Regjistrimi Analitik i Faturave Tatimore te Shitjes,Blerjes
Regjistrimi Analitik i Bankave
Regjistrim Analitik i Arkes
Regjistrim Analitik i Magazines
Hartimi i Inventareve Periodik dhe Vjetor te produkteve,mallrave,aseteve
Analiza Kosto Blerje&Cmime Shitje
Hartim i Bilancit Periodik dhe Vjetor
Pergatitja e Pasqyrave Financiare

C. Pergatitjen e Pasqyrave Financiare Vjetore (Bilanci Kontabel ,PASH etj).

D. Konsulence ne fushen e Kontabilitetit dhe Sistemit Fiskal.
__________________
==================================

Konsulence Financiare
Email: arianmorina@gmail.com
Kontakt: +355 672000898
Sherbime Kontabiliteti dhe Fiskale

==================================