Studio LIGJORE

Ofron konsulence ligjore dhe perfaqeim ne gjykate per cshtje te ndryshme: penale, civile, administrative, familjare, tregtare, etj.

  • Ofrojme avokat per ceshtje penale, duke filluar qe ne fazen e hetimeve paraprake, masa sigurimi dhe deri ne fund te procesit gjyqesor.


  • Ofrojme konsulence dhe asistence juridike per shoqerite tregtare, Themelimin e shoqerive tregtare (Hartim statutesh dhe akte themelimi per shoqerite tregtare , Ndryshimin e formes ligjore te shoqerive nepermjet: bashkimit, shendrrimit dhe likujdimit te tyre).
  • Ofrojme konsulence juridike dhe perfaqesim ne gjyq gjate procesit gjyqesor per shperblimin e demit moral apo ekzistencial, si pasoje e veprimeve apo mosveprimeve te kryera nga palet e treta.
  • Ofrojme avokat per ceshtje qe kane te bejne me aksidente automobilistike me pasoje deme te ndryshme (perfshire edhe deme me pasoje vdekjen nga aksidentet automobilistike), ne te gjithe vendin, me qellim vleresimin maksimal te demeve te pesuara, tek kompanite e sigurimit shqiptare dhe ato te huaja.
  • Ofrojme avokat ne perfaqesimin ligjor prane organeve gjyqesore. Pergatitje te kerkese-padive dhe akteve te tjera, si: ankime, rekurse, njohje te vendimeve te huaja per efektet penale, civile, etj, ankim te akteve administrative individuale apo perpilim kerkesash fillestare, akte juridike, memorie, ne lidhje me procedimet administrative.
  • Ofrojme avokat per ceshtje qe kane te bejne me te drejten per perfitimin e pensionit te pleqerise. Mosmarreveshje qe kane te bejne me pagat, me detyrat e punemarresit ne pune, uljet ne detyre apo dhe c'do problem tjeter qe mund te linde ne mes palesh.
  • Ofrojme avokat per ceshtje familjare, per zgjidhjen e marteses, pergatitjen e kontratave qe rregullojne regjimin pasuror martesor, percaktimin e pergjegjesise prinderore, kujdestarise, etj.
  • Nese keni ceshtje te cilat e kane te nevojshme perfaqesimin me avokat, apo mendoni se me pare duhet te keshilloheni me nje avokat, mund te na telefononi ne numrat e meposhtem ose te na shkruani e-mail duke na parashtruar problemin tuaj!


Ju do te merrni konsulence te detajuar dhe te shpejte ne lidhje me rastin e parashtruar.

Per cdo informacion mund te na kontaktoni ne numrat e meposhtem (...edhe Viber ose Whats'upp) ose te na shkruani tek adresa e e-mailit.

Ju falenderojme paraprakisht!
E-mail:
info@studioligjoreprendi.com
www.studioligjoreprendi.com

Cel:
+355 068 2051219
Cel:
+355 069 7284340

Adresa: Tek 21 - Dhjetori, rruga Frederik Shiroka Tirane.