Per te gjithe ata qe deshirojne te perballen me konkurencen dhe problemet ne tregun e punes, ne fushen e finances dhe kontabilitetit, atyre qe tashme jane ne pune por ju nevojiten njohuri me te thelluara rreth kontabilitetit dhe procedurave tatimore ne Shqiperi si dhe studenteve te nivelit master apo te sapodiplomuar ne Fakultetin Ekonomik, ju vijme ne ndihme me:
KURS PROFESIONAL KONTABILITETI + FINANCA 5(e perfshire)
· Mbajta e kontabilitetit te kompanive private sipas SKK-ve dhe Legjislacionit Shqiptar dhe paketes se re financiare (kryesisht te kompanive qe operojne ne fushen e import-exportit, sherbimit, prodhimit dhe tregtise),
· Njohja me dokumentat fiskale(fatura, kontrata etj.) dhe legjislacionin tatimor,
· Rregjistrimi i transaksioneve te ndryshme kontabile (blerje, shitje, arka, banka etj) ne programin Financa 5 (versioni origjinal jo demo) me dokumenta reale pune te shoqerive te ndryshme(tregeti, ndertim, prodhim etj.),
· Pergatitja dhe deklarimi i librave te blerjeve dhe te shitjeve me te dhena reale,
·Marredheniet me zyren e punes dhe mbajtja e dosjes se punonjesve,
· Pergatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se,
· Pergatitja dhe deklarimi i listpageses se punonjesve,
· Pergatitja dhe deklarimi i formularit te (FDP-te) te Sig. Shoq. dhe TAP,
· Pergatitja e pasqyrave vjetore financiare (Bilanci, PASH, Cash-Flow, Pasqyra e kapitalit),
· Pergatitja dhe deklarimi i formularit te te ardhurva personale,
· Mundesi per te analizuar dhe lexuar pasqyrat financiare nepermjet raporteve kryesore te analizes financiare, etj.

Ne fund te ketij Kursi profesional, synohet qe te gjithe pjesmarresit te jene ne gjendje te mbajne ne menyre te pavaruar kontabilititetin e shoqerive e ndryshme, apo te punojne si financiere/kontabiliste kudo qe mund t'ju krijohet mundesia. Kursi profesional zhvillohet nga persona me eksperience te gjate ne fushen e kontabilitetit dhe konsulencave financiare si per shoqerite vendase dhe te huaja.

Pjesmaresve u ofrohet mundesia qe para se te rregjistrohen ne kursin profesional te kontabilitetit, te njihen me pare me programin dhe metodiken qe do te perdoret gjate kursit, si dhe nese brenda 2 - 3 seancave te para nuk ngelen te kenaqur, te c'rregjistrohen duke ju kthyer e gjithe pagesa e bere. C'do pjesmarres ne fund te kursit profesional do te pajiset me certifikate.

Kursi zgjat rreth 25 seanca ku c'do seance zgjat 1.5 - 2 ore (ne varesi te temes qe trajtohet, te njohurive qe disponon grupi dhe madhesise se grupit) kundrejt nje pagese te arsyeshme per njohurite qe do merren. Mesimi do te zhvillohet ne ambjente mjaft komode ku secili pjesmarres do te kete kompjuterin dhe dosjen personale te punes. Per me shume informacion, ju ftojme qe te merrni pjese ne prezantimin paraprak qe behet para fillimit te cdo kursi. Kursi i radhes fillon se shpejti.

Adresa: Rr. 'Dibres", prane Selvise.Cel.: 0694024462